Fr?gestund i kyrkom?tet – om religion i tv/radio

Kyrkom?tets plenumf?rhandlingar ?r inledda, som vanligt med fr?gestund (=interpellationsdebatt). Ledam?ter kan st?lla fr?gor till kyrkostyrelsen som besvaras muntligt och skriftligt i plenum. ?rets fr?gor handlade om ett brett spektrum av ?mnen, bland annat hur kyrkans resor p?verkar utsl?pp av klimatgaser, utk?p av pr?ster, sj?lav?rd p? internet och hur fr?gor bereds inf?r kyrkom?tet. Den fr?ga som v?ckte l?ngst diskussion handlar om kyrkligt/religi?st inneh?ll i radio och tv. Fr?gan st?lldes om hur kyrkostyrelsen arbetar f?r att motverka de (enligt fr?gest?llaren) kvalitativt och kvantitativt bristf?lliga kristna och religi?sa program – antalet s?nda minuter har minskat och andakterna har byts ut mot mer allm?na reflektioner.

Svaret fr?n kyrkostyrelsen blev att ett arbete p?g?r inom Sveriges kristna r?d och samtal f?rs framf?r allt med Sverige Radio och Sveriges television, men ett internt arbete p?g?r ocks?. Inte minst kommer m?jligheterna till att s?nda gudstj?nster och annat material p? webben unders?ks.

Sj?lv tycker jag att kristet och annat religi?st material har sin plats i public service, och det ?r viktigt att det h?ller h?g kvalitet. Samtidigt kommer vi inte ifr?n att det materialet aldrig kommer att upplevas som tillr?ckligt av de intresserade men alltf?r omfattande f?r kritikerna. Framtiden tror jag ligger i just att producera eget material och sprida i billiga webbaserade kanaler f?r tv eller radio. Det sa bli sp?nnande att se utvecklingen p? det omr?det.

Andra bloggar om: , , ,

Kyrkom?te session II

Om en liten stund ?terupptar ?rets kyrkom?te f?rhandlingarna. Den h?r veckan ?r det debatt och beslut i plenum, och d?rmed betydligt mer offentligt ?n f?rra omg?ngens utskottsbehandling. Allt som sker i plenum g?r att f?lja via webb-tv p? kyrkom?tets webbplats.
Den medialt hetaste fr?gan, om vigselr?tten, behandlas imorgon onsdag kl 14.00. Det kommer f?rhoppningsvis bli l?pande bloggrapporter under dagarna som vanligt fr?n min sida.

Oenighet i de kyrkliga remissvaren p? ?ktenskapsutredningen

I?v?ras kom utredningsbet?nkandet ?ktenskap f?r par med samma k?n?och dess f?rslag med inf?randet av en k?nsneutral ?ktenskapslag och bibeh?llen vigselr?tt f?r kyrkorna har diskuterats flitigt i kyrkorna liksom i samh?llet i ?vrigt. Inom svenska kyrkan ?r synen olika dels p? ?ktenskap/partnerskap f?r samk?nade par, dels i fr?ga om vigselr?tten. Formellt ?r fr?gan p? remiss och ska besvaras av kyrkostyrelsen senare i h?st, och nu i veckan ska alla domkaptiel och stiftsstyrelser l?mna sina remissvar till kyrkostyrelsen. F?rutom denna formella behandling debatteras fr?gan p? andra s?tt, dels i media d?r biskoparna g?tt idiskussion med varnadra (vilket ?r v?ldigt ovanligt), dels har fr?gan om avs?gande av vigselr?tten kommit upp i kyrkom?tet trots att fr?gan egentligen inte ligger p? kyrkom?tets bord just nu.

N?r nu remissvaren b?rjar komma in till kyrkostyrelsen visar det sig att stiften ?r delade – dels mellan sig, men ?ven har domkapitel och stiftsstyrelse kommit till olika slutsatser i n?gra stift. Dagen rapporterar idag att Uppsalas domkapitel sagt ja till utredningens f?rslag medan Uppsalas stiftsstyrelse tidigare sagt nej. Kyrkans Tidning (ej p? n?tet) skriver idag om n?gra av?remissinstansernas svar, d?r vissa inte tar st?llning alls medan Karlstad, Link?ping och Svenska kyrkans ugna s?ger ja och Str?ngn?s och Skara s?ger nej. Under veckan kommer resten av svaren, och d? blir bilden kanske klarare av hur st?mningarna ser ut runt om i landet. I Kyrkans tidnings artikel po?ngterar dock G?ran M?ller (tj?nsteman p? kyrkokansliet) att kyrkostyrelsen inte ?r bunden av stiftens svar utan fattar ett sj?lvst?ndigt beslut.

Jag ?mnar ?terkomma om min egen syn p? hur fr?gan ska hanteras nu utifr?n kyrkom?tets behandling i ett s?rskilt inl?gg snart.

?

Det ?r inte k?n utan k?rlek det h?nger p??debattartikel av biskop Martin Lind och S?ren Juvas, RFSL

G?r tydligt att ?ktenskapet ?r f?r man och kvinna?Replik av biskoparna Ragnar Persenius, Esbj?rn Hagberg och Hans Stiglund

Andra intressanta bloggar om: svenska kyrkan, biskopar, ?ktenskap, hbt, k?nsneutrala ?ktenskap, kyrkan

Kyrkom?tets utskott – val och begravningsbyr?er

Efter en sista dag intensivt utskottsarbete ajournerades kyrkom?tet ig?r eftermiddag. Nu har alla utskott bearbetat och tagit st?llning till de olika motioner och skrivelser som kommit in, och nu pausar kyrkom?tet i tre veckor. N?r allt skrivarbete ?r klart kommer utskottens alla bet?nkanden att finnas p? kyrkom?tets hemsida. Varje bet?nkande inneh?ller ett f?rslag till beslut, bakgrundstexter (so kan innefatta nuvarande och tidigare best?mmerlser, historik, hur fr?gan behandlats tidigare, olika faktatexter och utredningar o.s.v) samt utskottens ?verv?ganden. Det kanske l?ter lite n?rdigt, men f?r den som ?r intresserad av n?gon fr?ga i kyrkom?tet s? ?r bet?nkandena? ett bra s?tt att f? kortfattad ?verblick ?ver en fr?ga inte misnt genom bakgrundstexterna.

Organisationsutskottets bet?nkanden kommer bland annat att handla om valfr?gor, d?r vi f?resl?r en rad f?renklingar men ocks? andra nyheter som att det vid n?sta kyrkoval kommer bli inskr?nkt valbarhet till valkrets i kyrkom?tet (=man m?ste bo i det stift man v?ljs in f?r, allts? kan man itne l?ngre ha rikslista) och den gamla kyrkst?mman avskaffas, att alla f?rsamlingar m?ste ha riktigt val ist?llet f?r st?mma (ungef?r som ett ?rsm?te). Personvalsinslaget f?resl?s ocks? f?rst?rkas, gr?nsen s?nks och varje r?st f?r inneh?lla tre kryss ist?llet f?r ett som nu.

En fr?ga vi diskuterade l?nge i utskottet handlade om kyrkliga begravningsbyr?er, ett ?mne som jag skrivit om tidigare. En motion hade inkommit om att utreda hur fler begravnignsbyr?er kan startas i f?rsamlingarna, och i utskottet fanns olika ?sikter i sakfr?gan om begravningsbyr?er i f?rsamlingars regi. Sj?lv ?r jag mycket skeptisk. Det blev dock en bra diskussion och vi blev till slut eniga om att f?resl? en utredning som s?tter begravningsbyr?erna i ett st?rre perspektiv. Utredningen ska titta p? f?rsamlingarnas arbetss?tt och f?rh?llningss?tt i verksamheter som inte sj?lvklart ing?r i f?rsamlingens grundl?ggande uppgift (som i kyrkoordningen definieras som gudstj?nst, undervisning, diakoni och mission)
ur ekonomiskt, legalt, pastoralt och teologiskt perspektiv. D? kommer utredningen troligtvis att titta inte bara p? begravningbyr?er utan dels andra typer av n?ringsverksamhet som en del f?rsamlingar har, dels social ekonomi och olika v?lf?rdstj?nster som bekostat med offentliga medel som ?ldreboenden, f?rskolor och skolor. Jag tror att det kommer vara viktigt f?r framtiden, inte bara ekonomiskt utan ocks? f?r reflektionen kring vad kyrkans uppgift ?r, att f? en s? stor genomlysning av de h?r komplicerade fr?gorna.

Vi diskuterade flera andra fr?gor, bland annat om hur den lokala niv?n (f?rsamling, pastorat och samf?lligheter) ska vara organiserad och ?ven d?r har en utredning tillsatts. I den fr?gan hade kyrkom?tet ett seminarium under torsdagen, och en inspelning fr?n det kommer snart finnas p? kyrkom?tets webbplats. Det ?r faktiskt riktigt intressant och v?rt att se f?r den som intresserar sig f?r de h?r fr?gorna. Uppdatering: direktl?nk till videon med seminariet.

Nu ?r kyrkom?tet allts? ajournerat, sedan samlas vi igen sista veckan i oktober f?r att plenumbehandla och besluta i alla de h?r fr?gorna.

Sen en sista sak – ?ven om kyrkom?tet inte fattade s? m?nga belsut den h?r veckan s? har kyrkostyrelsen sammantr?tt. De har tillsatt en utredning om Svenska Kyrkan i Utlandet och hur organisationen f?r utlandsf?rsamlingarna ska se ut. Utredningen kommer ledas av Leni Bj?rklund, tidigare generalsekreterare f?r Svenska kyrkan och f?rsvarsminister, och jag har utsetts till en av utredningens ledam?ter. Det ska bli mycket sp?nnande att vara med i utredningsarbetet och dessutom f? l?ra mig mycket mer om utlandsf?rsamlingarna som ?r en speciell del av v?r kyrka.

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Orka!

En av de roliga sakerna med kyrkom?tet ?r alla organisationer och kyrkliga sammanhang som man f?r en glimt av. M?nga vill presentera sina tankar och projekt f?r kyrkom?tets ledam?ter i olika former, och ibland dyker det upp b?cker och rapporter i facket och i trapphallen finns en del utst?llningar. Den h?r veckan har jag bland annat ?tit r?ttvisa bananer som bj?ds av Svenska kyrkans unga, men roligast var nog en bok jag fick i facket med namnet Orka! Det ?r en sorta kampanjbok som kommer delas ut i Sveriges gymnasieskolor och handlar om n?gra av de stora fr?gorna som lutherhj?lpen jobber med som fattigdomsbek?mpning, utveckling och klimatfr?gorna. Titeln orka! syftar p? att det g?r att f?r?ndra v?rlden om man bara orkar bry sig.

Boken finns att best?lla gratis p? svenskakyrkan.se/orka – n?got om rekommenderas ?ven f?r den som passerat gymnasie?ldern. D?r kan man l?sa mer om materialet ocks?.

Andra bloggar om: , , ,

Bildblogg kyrkom?tet

H?r kommer n?gra bilder f?r att illustrera kyrkom?tets arbete under utskottsveckan.


I absiden i bottenv?ningen finns ett arbetsrum f?r ledam?terna som ser s? h?r flitiga ut i pausen fr?n utskottet.

Trapphallen ?r en central plats. D?r kan man l?sa tidning, dricka kaffe och ha informella samtal. Under plenumveckan kan man f?lja plenumh?ndelserna p? tv-sk?rm under tiden.

Och s? n?gra bilder fr?n mitt (pausande) utskott.

Biskop Claes-Bertil l?gger ut texten om konsten i rummet f?r n?gra andra ledam?ter.

Andra bloggar om: , ,

Utskott hela dagen

Idag ?r det utskottsf?rhandlingar hela dagen i kyrkom?tet. P? morgonen samlas nomineringsgrupperna i gruppm?ten, sedan arbetar utskotten hela dagen. I mitt utskott, organisationsutskottet, ?r det stora fr?gor i ?r som kanske inte ser s? sp?nnande ut f?r den oinvigde men som r?r v?ldigt heta fr?gor f?r f?rsamlingarna. Mycket handlar om strukturfr?gor, allts? den p?g?ende utvecklingen med sammanslagningar av f?rsamlingar och hur den lokala niv?n ?r organiserad. Hos oss ligger ocks? fr?gor om de kyrkliga valen, d?r en stor utredning gjorts men ?verraskande nog lade kyrkostyrelsen inga f?rslag utifr?n den s? nu finns ett antal motioner att behandla. Mycket av det handlar ocks? om den lokala niv?n som ofta ?r ganska kr?nglig i organisationen, s? fr?gorna om struktur och val h?nger delvis ihop. Hur vi landar kommer visa sig under veckan.

Utskotten arbetar (s? vitt jag f?rst?tt) ganska likt riksdagens utskott, med representativ f?rdelning av de olika nomineringsgrupperna. Motionerna och skrivelserna (=propositioner fr?n kyrkostyrelsen) f?rdelas efter ?mne till de olika utskotten, och ?mnena ?r delvis som i den allm?nna politiken och delvis kyrkospecifika utskott. Det finns till exempel ett budgetutskott och ett kyrkor?ttsutskott (= justitie) men ocks? gudstj?nstutskottet, kyrkolivsutskottet och ekumenikutskottet. I utskotten diskuterar vi ganska fritt utifr?n de olika motionerna och skrivelserna som utskottssekreterarna under pauserna eller n?tterna sammanfattar i bet?nkanden som sedan antas av utskotten. Nu under den h?r veckan jobbar vi n?stan enbart i utskott, medan besluten fattas under en vecka i oktober d? arbetet sker i plenum.

Mitt utskott kan vara det bloggt?taste utskottet, f?rutom jag sj?lv sitter ?ven Maria Abrahamsson d?r och Kyrkoordnaren Per Westberg ?r sekreterare hos oss.

Ikv?ll samlas vi gruppvis f?r middag efter en hel dags utskottsarbete, i morgon blir det fortsatt utskott men ?ven ett seminarium om just strukturfr?gorna som ?r aktuella p? m?nga h?ll i landet,

Andra bloggar om: , ,

Kyrkom?tet invigt med irakiska g?ster

img_3958.JPG

[Uppdaterad] I eftermiddags invigdes kyrkom?tet, f?rst med en pampig gudstj?nst i Domkyrkan, d?refter med fortsatt inledning i plenum som liksom alltid ?ger rum i universitetshusets aula i Uppsala. F?rutom det m?rkliga valet av en ur?ldrig psalm (om att Gud ska bevara Kungen, vilket antagligen berodde p? kungens n?rvaro) s? var det j?ttefint. Det brukar alltid finnas m?nga g?ster n?rvarande varav flera internationella, och i ?r hade Sveriges kristna r?d bjudit in f?retr?dare f?r kyrkoledare i Irak. Fyra biskopar eller motsvarande fr?n Bagdad fanns n?rvarande, och en av dem h?ll ett anf?rande vid invigningen (p? bilden). ?rkebiskop Anders Wejryd h?ll ocks? ett tal, som tog upp en hel del aktuella fr?gor. Han pratade bland annat om att naturvetenskapen inte ?r trons fiende, om vikten av att f?r?ndras med sin tid utan att anpassas och tappa sin k?rna som kyrka – att vara b?de salt och spegel – och m de internationella fr?gorna men klimatfr?gan i fokus. Han tillk?nnagav att han inbjuder till en interreligi?s klimatkonferens, the Uppsala Interfaith Climate Conference i november 2008, lagom innan Sveriges ordf?randeskap i EU 2009 och kommande m?ten efter det om forts?ttningen p? Kyotoprotokollet. Hela ?rkebiskopens tal kommer nog snart att finnas p? webben (just nu ligger f?rra ?rets tal d?r).[Uppdatering: nu finns talet att l?sa h?r.] Sedvanligt delades ocks? svenska kyrkans kulturstipendier ut till olika konstn?rliga projekt, allt fr?n dokument?rfilmer till musik och konstinstallationer. Hela listan finns h?r.
Efter invignignen vidtog utskottsarbete, som dominerar den f?rsta sessionen som p?g?r fram till fredag eftermiddag. Mer rapporter fr?n kyrkom?tet och mitt utskott, organisationsutskottet, kommer.

Andra bloggar om: , , , ,