Det är inte prästen som äger vigselrätten

Nu har ledamöterna återsamlats i Uppsala för andra sessionen av årets kyrkomöte, i eftermiddags drog förhandlingarna igång i aulan (och därmed också på webben). De två största ärendena som initierats av kyrkostyrelsen gäller Svenska Kyrkan i utlandets organisation samt frågor om tystnadsplikt, och de debatteras imorgon respektive torsdag först på dagordningen (dvs vid kl 10.30). Men i förhandsdiskussionen är det en annan fråga som fått mest uppmärksamhet och dessutom med viss förvirring i rapporteringen, nämligen frågan om enskilda prästers vigselrätt. Det som diskuteras på det här kyrkomötet är inte vigselrätten för kyrkan som helhet, utan om det ska vara möjligt för enskilda individer att avsäga sig vigselrätten helt.

Bakgrunden är den nya äktenskapslagen från 2009, där förutom den stora förändringen att lagen numera är könsneutral, förändringar har skett i hur vigselrätten administreras för trossamfunden. Numera ska varje vigselförrättare få sin vigselrätt från kammarkollegiet, men det ansöks kollektivt från samfundet och det är samfundet som avgör vilka som ska ha vigselrätt. Följdriktigt fick jag mitt bevis från kammarkollegiet med intyg om vigselrätt inte när jag prästvigdes utan i början på 2010.

När Svenska kyrkan beslutade sig 2009 för att ansöka om vigselrätt enligt den nya lagen och därmed även låta par av samma kön ingå äktenskap i Svenska kyrkans ordning, så var en del av det beslutet att individuella präster aldrig skulle tvingas utföra vigslar av par av samma kön. Samtidigt slogs tydligt fast att alla par har rätt att bli vigda i sin hemförsamling och att det är kyrkoherdens uppgift att se till att det finns en präst som genomför vigseln. Det ansvaret är alltså församlingens och par som bokar vigsel behöver överhuvudtaget inte bekymra sig om vilka som jobbar var eller vad prästerna tycker (om man inte har en speciell präst man vill ha, såklart) – församlingen kommer se till att någon med glädje genomför vigseln.

Under det senaste året har ett litet antal präster trots detta hos kammarkollegiet avsagt sig sin vigselrätt, i protest mot den nya lagen. De skulle alltså ändå aldrig behöva utföra vigslar med par av samma kön, men vill alltså överhuvudtaget inte utföra några vigslar. De har fått tillsägelser av respektive domkapitel eftersom dels prästerna inte själva förfogar över sin vigselrätt, dels så innebär det ju arbetsvägran om man inte är beredd att utföra en av de centrala arbetsuppgifterna för en präst. Överklagandenämnden har beslutat att inte ta upp överklagandena mot respektive domkapitel.

Nu ligger alltså motioner dels som vill säkerställa att präster ska ha vigselrätt, dels som vill att det ska vara möjligt att slippa. Båda motionerna, liksom bakgrund och överväganden finns i utskottets betänkande här. Utskottet föreslår att det inte ska vara möjligt för präster att helt avstå från vigselrätt.

Jag tycker att utskottets förslag är klokt, och att det är viktigt att det fastslås att alla präster ska ha vigselrätt, av flera skäl. Dels så finns det inte i min mening någon större problematik kring varken samvetsfrihet eller diskriminering i det nuvarande regelverket som jag tycker är välavvägt. Inga individuella präster tvingas utföra vigslar mot sitt samvete, och inga par får diskrimineras utan kan alltid få vigsel i sin hemförsamling (eller någon annan församling de väljer). Det är också viktigt, anser jag, att se vigselrätten som en av många delar i ämbetet, som ju kyrkan och inte den enskilde förfogar över. Även om det formellt är staten som förordnar vigselförrättare så utses de av kyrkan, och det är på kyrkans uppdrag och som del av det kyrkliga ämbetet som präster har vigselrätt. I ämbetet ingår att följa kyrkans ordning och utföra sitt uppdrag – en präst kan inte välja bort att ha tystnadsplikt eller kunna fira mässa heller.

Jag har stor respekt för att man kan ha åsikten att kyrkan inte bör ha vigselrätt alls, vilket är ett av argumenten som ”avsägarna” använt. Men det kan inte vara en rimlig hållning att man kan avsäga sig regelverk man inte gillar hur som helst.Det blir en helt orimlig situation om varje präst ska välja vilka delar av kyrkans ordning som man vill vara med i eller inte – som jag uppfattar det är det precis just därför präster avger löften att vara lojal med kyrkan och kyrkans ordning. Det betyder inte att man måste gilla allt, och det finns trots allt rätt stor frihet inom gränserna. Men att säga att man inte vill vara med i en viss del blir för mig väldigt problematiskt.

Jag har svårt att uppfatta avsägandet av vigselrätten från de här personerna som något annat än en högljudd symbolpolitisk markering som både skapar problem lokalt när det finns arbetsuppgifter de inte längre kan utföra (jag tänker då på den förkrossande majoriteten vigslar med makar av olika kön) utan att det inte förändrar nånting i sak av det som det egentligen handlar om (ingen av dem är tvungen att utföra vigslar mellan personer av samma kön). Det är helt rimligt att kyrkomötet sätter ner foten i frågan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Snart dags för kyrkomöte

Kyrkomötets ledamöter. Undertecknad står längst fram, tredje från höger. Bild från svenskakyrkan.se.

Nästa vecka återsamlas kyrkomötet, Svenska kyrkans riksdag eller årskongress, för sin beslutssession. Kyrkomötet sammanträder en vecka i september för utskottsarbete och återsamlas sen sista veckan i oktober för debatt och beslut i plenum.

Förhandlingarna drar igång på tisdag eftermiddag och allt som händer i plenum direktsänds på webben. Annars kan den som vill komma till Uppsala och lyssna på åhörarbänken på balkongen. I plenum behandlas de olika betänkande från utskotten – är man intresserad av nån viss motion eller skrivelse, är det alltså betänkandet man ska titta efter i sammanträdesordningen, inte motions- eller skrivelsenumret. Hela tidsplanen samt arbetsplanen finns här. Till min förvåning upptäckte jag när jag fick handlingarna att utskotten ändrat ordning – mitt utskott, Organisationsutskottet, brukar alltid ligga näst först och därmed oftast hinnas med redan på tisdagen. I år är vi omflyttade och hamnar sist på torsdagen, vilket i värsta fall kan betyda nattmangling…

Alla betänkanden – som innehåller förslag till beslut i en eller flera motioner/skrivelser, bakgrundsinformation och utskottens argumentation – finns här. De som jag tror att det kommer att bli mest debatt omkring är (förutom verksamhetsplan och budget) Eu 2011_01 Svenska kyrkan i utlandet – struktur och delaktighet (om utlandskyrkans organisation och styrning), O 2011_06 Ansvar för fristående kyrkliga stiftelser (huruvida kyrkoherden är ansvarig för all kyrklig verksamhet som råkar befinna sig inom församlingens gränser, även om den bedrivs exempelvis i stiftelseform) samt TU 2011_06 Förordnande som vigselförrättare m.m. (om enskilda präster har rätt att avsäga sig vigselrätten eller inte). Fast man vet aldrig – ofta dyker det upp någon bubblarfråga som blir mycket större än någon kunnat gissa i förväg…

Under kyrkomötet kan som sagt följa debatten på webbtv, men också via twitter på hashtaggen #kyrkomotet (och följa sekretariatet/kansliets twittrande på @kyrkomotet). Det brukar finnas både en hel del ombud och åhörare som twittrar. Kyrkomötets webb uppdateras också med nyheter men twitter är nog det snabbaste.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Att välja sin församling – del 2

I ett tidigare inlägg gav jag lite bakgrund till frågan om friare församlingstillhörighet och territorialprincipen (apropå detta ärende). Här följer del 2, om de olika kyrkosyner och församlingssyner ligger i botten.

I Läronämndens* yttrande (i slutet på detta dokument) över territorialprincipen står följande:

Läronämnden framhåller att den territoriella principen syftar till att varje människa lokalt ska ha tillgång till Guds ord och sakrament. Denna princip utgör en grundläggande del av vår kyrkas tradition och självförståelse. Vad som konstituerar den territoriella anknytningen kan dock variera. Det finns inga teologiska och läromässiga skäl för att den territoriella principen endast ska grundas i den skattetekniska folkbokföringen. Den skulle också kunna kopplas till andra sakförhållanden som anger lokal samhörighet, t ex arbetsplats, studieort eller ort för fritidsboende av regelbundet slag. Det hör till vår kyrkosyn att alla döpta har ett ansvar för sin lokala församling.

Frågorna om den tekniska folkbokföringen återkommer jag till i ett kommande inlägg, jag ska fokusera på det teologiska här (om än i en kortfattad och kanske inte helt akademiskt nyanserat korrekt version).

Den territoriella principen som Läronämnden lyfter fram handlar alltså om principen att kyrkan inte är en förening som konstitueras av de engagerade och övertygade kristna i en sluten grupp, utan att Kyrkan är något mer än en sammanslutning av individer. Kyrkan är Kristi kropp på jorden med ett uppdrag att bringa Guds ord och sakrament till alla människor. Svenska kyrkan, och varje församling, är en ”lokalavdelning” av Kristi kyrka på just den platsen. Denna syn (uttryckt i olika versioner och med olika nyanser) har alla de stora historiska kyrkorna som har något typ av folkkyrkoideal – som katolska kyrkan, de nordiska folkkyrkorna, anglikanska kyrkan bland andra. Ambitionen är alltså att (mer eller mindre) omfatta alla kristna på en plats och det hänger inte på individens val som konstituerar församlingen.

Mot denna syn står en så kallad föreningskyrklig syn, där kyrkan alltså är just summan av de troende individerna och konstitueras av de (rätt)troende kristna. Det är en sådan syn som avvisas av läronämnden som oförenlig med Svenska kyrkans lära.

De flesta som vill ha en friare församlingstillhörighet i Svenska kyrkan menar sig inte vilja förändra detta, utan säger sig avvisa en föreningskyrklig syn. De menar däremot att territorialprincipen i medlemskapet inte är nödvändig, utan att skulle kunna grundas i var man firar gudstjänst och känner sig hemma.

Då hamnar man i frågan vad en församling är – en gemenskap av kristna som firar gudstjänst tillsammans på söndagarna, eller alla tillhöriga (oavsett engagemang, tro eller gudstjänstfirande) på en viss plats. I det svenska bondesamhället var det ingen fråga, eftersom alla (mer eller mindre) gick i gudstjänst, och alla gjorde det i sin lokala kyrka. De två definitionerna sammanföll alltså. Idag är situationen uppenbart annorlunda.

Det är uppenbart att människor vill fira gudstjänst där man trivs, och att människor som vänder sig till kyrkan främst i livets viktiga stunder kanske har andra kriterier på var man vill gifta sig eller döpa sitt barn än var man bor (just nu). Det är ju också ett faktum att församlingsgränderna framför allt i de större städerna inte framstår som särskilt naturliga, och de flesta uppfattar sig kanske snarare som medlemmar i Svenska kyrkan än i en specifik geografisk församling.

Det finns inga som helst hinder för att engagera sig och fira gudstjänst någon annan stans än där man bor. Det finns inte heller något hinder för att ha dop eller vigslar i annan församling – sedan ett antal år finns ett clearingsystem som dessutom löser de ekonomiska frågorna för individen. Det som är ”låst” till församlingen är dels ekonomin, att ens avgift går till församlingen, dels röstning och valbarhet.

En kommentar på mitt förra inlägg hävdade att det var ologiskt att acceptera eller uppmuntra gudstjänstfirande i annan än den egna församlingen, men inte tillåta medlemskap. Jag håller inte med. Förutom en rad praktiska konsekvenser som jag ska återkomma till i nästa inlägg, så är det för mig en teologisk fråga hur vi menar att kyrkan är konstituerad. Det behöver inte betyda att individen är låst vid en viss församling men påverkar hur vi gemensamt beslutar att kyrkan är organiserad i sin uppbyggnad.

Biskopen i Skara, Erik Aurelius, uttryckte det under kyrkomötet som att ”nuförtiden kan man välja vårdcentral, men man väljer inte sina syskon”. Som kyrka är vi ohjälpligt förbundna med varandra, oavsett om vi vill det eller inte. Vi må tycka och tänka olika, och vara uppdelade i olika kyrkor, men vår uppgift är att sträva mot enhet, att ta ansvar och dela med varandra. Kyrkan är inte bara vi som trivs ihop, utan också de vi inte valt. I kyrkoordningen är det uttryckt dels i ovan nämnda paragraf, men också i att församlingen har ansvar för alla som vistas inom församlingens gränser. Givetvis med respekt för att alla inte är intresserade av vad vi har att komma med.

Personligen, med stor respekt för att människor verkligen inte är fria att bosätta sig var de vill, gillar jag tanken på att fira gudstjänst och vara engagerad där man bor, oavsett om det är precis ens eget stuk på gudstjänsterna eller kyrkorummet är det finaste i stan. Samtidigt har ju även jag (även om det inte är så ofta numera) cyklat över församlingsgränsen till andra kyrkor (och dessutom, under mitt eget pastorsadjunktsår pendlat till en annan stad) och jag vill inte hindra det. Men det bör inte vara huvudinställningen till hur vi relaterar som kyrka till vad det innebär att vara medlem och vad en församling är.

Det som jag har diskuterat här gäller ju huvudprincipen om man skulle ha en helt fri församlingstillhörighet, något som de flesta i kyrkomötet (numera) inte driver, utan de vill snarare ha en ”friare” tillhörighet. Problemen med det återkommer jag till i nästa inlägg.

*Läronämnden är ett organ i Svenska kyrkan, bestående av alla biskopar samt 9 övriga ledamöter varav de allra flesta är forskare i olika relevanta (mestadels teologiska) discipliner. Läronämnden har att uttolka Svenska Kyrkans tro, bekännelse och lära och måste yttra sig över alla beslut som rör dessa. Särskilda regler gäller om kyrkomötet vill rösta emot läronämndens rekommendation (vilket aldrig händer)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Att välja sin församling – del 1

I förmiddags röstade kyrkomötet ner ett förslag om att utreda förutsättningarna för en friare församlingstillhörighet med siffrorna 130-116. Liknande förslag har förekommit nästan varje år under lång tid och debattens vågor gick höga i plenum men också på twitter och facebook. Själv företrädda jag utskottets linje i debatten och har blivit mer och mer övertygad om att det här är en väldigt viktig fråga att inte agera för naivt i – jag vill verkligen värna territorialprincipen och alltså inte tillåta friare församlingstillhörighet. Jag tänkte skriva lite om mina argument för detta, och har insett att det kommer att bli en rad inlägg.

Spontant tycker många – oavsett om man själv är aktiv i kyrkan eller inte – att det låter väl rimligt att man ska få välja själv vilken församling man vill vara med i. Men det är inte så självklart utan en förändring skulle få stora konsekvenser. Det är en teologisk, organisatorisk, ekonomisk och praktisk fråga. Jag tänkte gå igenom dessa olika delar. Dock börjar jag i det här inlägget med lite bakgrund.

I Svenska kyrkan är man medlem i den församling där man är folkbokförd, precis som man tillhör den kommun där man är skriven. Det betyder att man betalar sin medlemsavgift dit och har rösträtt där samt (om man är döpt, över 18 år och inte anställd i församlingen) valbar till kyrkofullmäktige/kyrkoråd. Det finns ett utjämningssystem, likt det som finns mellan kommunerna för att säkra ekonomin och se till att kyrkobyggnader såväl som verksamhet ska finnas i hela landet. Om kyrkomedlemmar vill döpa sina barn, konfirmeras, gifta sig eller begravas i en annan församling än där man tillhör, finns ett clearingsystem som gör att det inte kostar något för individen. Självklart finns inga hinder för att fira gudstjänst eller vara engagerad som frivillig i en församling än den där man bor.

Styrande för detta är dels Lagen om Svenska kyrkan, där det framgår att Svenska kyrkan ska vara demokratisk och rikstäckande, och att församlingen består av de kyrkotillhöriga som bor inom församlingens område. Dels är kyrkoordningen, svenska kyrkans stadgar, reglerande gällande hur lagen ska tolkas, regler om valbarhet etc.

Frågan om fri eller friare församlingstillhörighet har som sagt diskuterats under ett antal år. 2004 gjordes en utredning i svenska kyrkan som tog upp olika modeller, betänkandet heter Rörlig församlingstillhörighet – modeller och konsekvenser (SKU 2004:1). Tyvärr finns den inte som pdf på Svenska kyrkans hemsida (där finns utredningar från 2005 och framåt) men går att beställa från Svenska kyrkan. Den presenterar och går igenom konsekvenserna för olika former för medlemskap.

I kommande inlägg här återkommer jag med de olika frågorna som ryms inom den till synes enkla fråga.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Handboksgruppen vill diskutera de teologiska principerna – en bra start

Arbetet med att revidera och f?rnya Den Svenska Kyrkohandboken (som allts? ?r de i svenska kyrkan stadf?sta gudstj?nstordningarna f?r s?v?l s?ndagarnas gudstj?nster som dop, vigsel och begravning mm, f?r er som inte kan kyrklingo) har p?g?tt l?nge. Efter att f?rslaget som kom 2000 avvisades tillsattes en ny grupp f?r n?gra ?r sedan, och nu b?rjar det sakta men s?kert att h?nda saker.

F?rra omg?ngen (2000, allts?) fick f?rslaget mycket kritik. Ett sk?l till det var sannolikt att det kom som ett f?rdigt f?rslag och inte var s? f?rankrat som en s?dan h?r bok beh?ver vara f?r att bli accepterad. Det fanns andra problem ocks? – f?rslaget hade p? vissa punkter brister, och p? vissa punkter handlade det kanske om att de var lite f?re sin tid.

F?r att inte g?ra om samma misstag har den nya handboksgruppen valt en annan arbetsmodell. Att det har dr?jt flera ?r innan vi h?rt fr?n dem, bror p? att de gjort ett omfattande f?rankringsarbete, f?r att pejla av vilka behov som finns inf?r en ny handbok och vilka avv?gningar som ska g?ras. Det som kommer nu fr?n gruppen ?r inte heller n?gra f?rdiga gudstj?nstordningar som domkapitel och f?rsamlingar (eller andra remissinstanser) ska s?ga ja eller nej till, utan ett i mitt tycke mycket genomarbetat dokument med teologiska grundtankar och reflektioner kring principer f?r en ny handbok. Dessa ?r v?l v?rda en genoml?sning. De har ocks? identifierat n?gra av de saker som inte fungerade f?rra g?ngen – d? f?rs?kte man g?ra spr?ket mer inkluderande genom att stryka personliga pronomen (han om Gud) samt k?nade gudanamn (som Fader, Herre etc). Gruppen nu menar att det bara ?r klumpigt att ?ndra i redan etablerade formuleringar, utan vill hellre se att handboken kompletterar med flera olika alternativ med nya formuleringar. Jag tror att det ?r en klok v?g fram?t.

P? en punkt ?r de ?verens med det f?rra f?rslaget: ist?llet f?r att ha en rad olika gudstj?nstordning som idag (h?gm?ssa, h?gm?ssogudstj?nst, s?ndagsgudstj?nst etc) f?resl?r de en gemensam struktur, ordo som det kallas p? kyrkiska, f?r alla gudstj?nster, men med m?nga olika alternativ samt som kan firas med alla eller bara delar av momenten med. Ett f?rslag p? hur en s?dan struktur ska se ut finns ocks? utskickat med f?rslaget.

D?r lyfter de ocks? en rad fr?gor som de specifikt efterfr?gar remissvar p?. Exempelvis om trosbek?nnelsen b?r vara obligatorisk, samt hur man ska se p? beredelsen (syndabek?nnelse och f?rl?telse) d?r det r?der delade meningar.

Jag tror dels att det h?r ?r en v?ldigt bra l?sning f?r att jobba vidare med handboken – att f?rst diskutera sakfr?gorna i princip, f?r att sedan g? in i formulerandet av specifika texter. Ist?llet f?r att hamna i l?nga diskussioner om enstaka formuleringar s? ?ppnar de f?r att ta de teologiska tjurarna vid hornen. Vad ?r trosbek?nnelsens plats i gudstj?nsten? Hur ska vi se p? synd, bek?nnelse, f?rsoning, f?rl?telse och hur ska det ta sig liturgiskt uttryck? Hur mycket m?ste vara gemensamt i Svenska kyrkans gudstj?nster och hur mycket frihet ska varje f?rsamling ha? Jag anar en aning kritisk ton i f?rslaget (som jag delar) mot att i l?ngtan efter att hitta lokala uttryck har m?nga f?rsamling mer eller mindre helt lagt handboken ?t sidan, och att det inte alltid har ett helt lyckat resultat. Med en ny handbok med st?rre valm?jligheter och utrymme f?r lokal variation skulle kanske n?rheten till de ?verenskomna ordningarna (eller handboksdisciplinen om man kallar det s?) faktiskt kunna ?ka gentemot dagens situation.

Det ska s?gas att det h?r f?rslaget bara handlar om s?ndagens gudstj?nst. Andra ordningar som dop och vigsel har gruppen inte b?rjat med ?nnu. Men om de arbetar efter samma modell kanske vi ocks? f?r en s?dan principiell remissomg?ng ang?ende dessa – och d? kommer sannolikt den redan nu p?b?rjade diskussionen om arvsyndsl?ran blomma ut p? m?nga h?ll i Svenska kyrkan.

Jag hoppas p? intensiva och konstruktiva diskussioner om f?rslagen och ser fram emot hur handboksgruppens arbete kommer att g? vidare. F?rslaget f?r grundordning f?r m?ssan finns h?r (pdf) och dokumentet med de teologiska principerna finns h?r (pdf). Enligt de uppdaterade direktiv gruppen har f?tt ska ett helt f?rdigt f?rslag p? ny handbok f?religga 2014 s? de har en del kvar att g?ra…

Andra bloggar om: , , , , ,

Mitt inl?gg i kyrkom?tets talarstol i fr?gan om vigsel och ?ktenskap

<meta content="OpenOffice.org 3.1 (Unix)" name="GENERATOR" /> </p> <style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p style="margin-bottom: 0cm">Kyrkom?tesv?nner,</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">jag vill yrka bifall till utskottets f?rslag.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Debatten idag handlar om n?gra f? beslutspunkter, men ber?r grundl?ggande fr?gor. Fr?gan om ?ktenskap och vigsel ?r en ordningsfr?ga, men ber?r ?nd? viktiga teologiska fr?gor. Jag skulle vilja ?gna mitt inl?gg ?t skapelseteologiska perspektiv.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag tror n?mligen att den h?r fr?gan handlar om m?nniskosyn, och om synen p? k?n och k?nsskillnader. Det ?r ett perspektiv som n?mns i utskottets och teologiska kommitt?ns texter, men jag tror att det fortfarande finns en hel del ov?nda stenar i den fr?gan.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Det g?r inte att komma ifr?n att m?nga av de argument som h?rs mot att ?ppna ?ktenskapsbegreppet grundar sig i hur man ser p? m?n och kvinnor, vilka eventuella skillnader som finns mellan k?nen och vad dessa i s? fall konstitueras av. Fr?gan om komplementaritet n?mns p? m?nga st?llen i olika skrivelser, motioner och bet?nkanden, och p? de flesta av dem p? ett r?tt oproblematiserat s?tt.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Talet om k?nskomplementaritet f?ruts?tter en essentialistisk syn p? k?n. Det f?ruts?tter en syn d?r det finns en orubblig manlig respektive kvinnlig essens, fastlagd i skapelsen och styrande f?r en rad egenskaper och konstituerande f?r vem vi ?r som m?nniskor. K?n skulle vara n?got som s? att s?ga ligger f?re andra egenskaper: kvinna eller man f?rst, m?nniska sedan (f?r att travestera Grundtvig). Av det f?ljer oftast resonemang kring m?ns och kvinnors olika givna roller och uppgifter.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag delar inte den synen. Jag tror inte att k?n skulle vara s? avg?rande i skapelsen att det skulle vara det mest konstituerande f?r mig som m?nniska eller min relation till min skapare. Det s?gs ibland att m?nniskan ?r skapad till man och kvinna, som att k?nstillh?righeten och att de egenskaper eller den roll som t?nks h?ra till den skulle vara ?mnad i skapelsen. Men det ?r ingen n?dv?ndig konsekvens av skapelseteologin. I skapelseber?ttelsen i 1 Mosebok s? st?r det att m?nniskan ?r skapad <strong>till</strong> Guds avbild, <strong>som</strong> man och kvinna. Vi ?r skapade <strong>till </strong>relation till Gud, vi ?r ?mnade att b?ra likhet med Gud och s?ka relation till v?r skapare. Vi ?r skapade <strong>som</strong> m?n och kvinnor, men det ?r inte v?r mest grundl?ggande identitet, inte syftet med att vi ?r skapade. V?ra biologiska funktioner i reproduktionen konstituerar inte vilka vi ?r, varken i relation till Gud eller varandra.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag vet att alla h?r inte delar min syn. Men jag vet ocks? att ganska m?nga g?r det. Det r?der ingen konsensus i denna fr?ga, inte i Svenska kyrkan, inte i Bibeln och traditionen, inte ?vriga kristenhet och inte i samh?llet. Det ?r heller ingen fr?ga som avg?rs eller l?ses i en enda omr?stning.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">I Teologiska kommitt?ns yttrande diskuteras detta, och jag ser fram emot en fortsatt teologisk reflektion inte bara i fr?gor kring relationer, sexualitet och samliv utan ocks? i fr?gor om k?n, k?nsskillnader och skapelseteologi.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag ?r glad att f? vara med och bejaka en reform som inte f?ruts?tter en oreflekterad k?nskomplementaritetstanke i sin skapelseteologi. Bifall utskottets f?rslag.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><a href="http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=299840">Utskottets f?rslag finns h?r </a></p> <p style="margin-bottom: 0cm">Andra bloggar om: <a xhref="http://bloggar.se/om/svenska+kyrkan" rel="tag">svenska kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/%E4ktenskap" rel="tag">?ktenskap</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/vigselr%E4tt" rel="tag">vigselr?tt</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/hbt" rel="tag">hbt</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/kyrkan" rel="tag">kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/genus" rel="tag">genus</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/skapelseteologi" rel="tag">skapelseteologi</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/k%F6n" rel="tag">k?n</a></p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-meta"> <span class="cat-links"> <span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Publicerat i</span> <a href="https://martaaxner.net/category/jamstalldhet/" rel="category tag">jmstlldhet</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkan/" rel="category tag">kyrkan</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkomotet/" rel="category tag">kyrkomtet</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/politik/" rel="category tag">politik</a> </span> </footer><!-- .entry-meta --> </article><!-- #post-588 --> <article id="post-585" class="post-585 post type-post status-publish format-standard hentry category-kyrkan category-kyrkomotet category-politik"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title"><a href="https://martaaxner.net/2009/07/10/utlandskyrkoutredningen-klar-forslag-pa-samlat-ansvar-och-mer-inflytande/" rel="bookmark">Utlandskyrkoutredningen klar – f?rslag p? samlat ansvar och mer inflytande</a></h1> <div class="entry-meta"> <span class="sep">Publicerat </span><a href="https://martaaxner.net/2009/07/10/utlandskyrkoutredningen-klar-forslag-pa-samlat-ansvar-och-mer-inflytande/" title="13:12" rel="bookmark"><time class="entry-date" datetime="2009-07-10T13:12:07+01:00">fredag 10 juli 2009</time></a><span class="by-author"> <span class="sep"> av </span> <span class="author vcard"><a class="url fn n" href="https://martaaxner.net/author/admin-2/" title="Visa alla inlägg av Marta Axner" rel="author">Marta Axner</a></span></span> </div><!-- .entry-meta --> </header><!-- .entry-header --> <div class="entry-content"> <p><a href="http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=259519&ptid=262482&type=pressmessage&item=436771">Idag presenteras f?rslagen fr?n Utlandskyrkoutredningen</a>, d?r en parlamentarisk grupp utsedd av kyrkostyrelsen (med undertecknad som en ledamot) under ledning av Leni Bj?rklund f?reslagit f?r?ndringar i <a href="http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=36903">Utlandskyrkans</a> organisation. Sedan 2002 har ansvaret f?r utlandsf?rsamlingarna varit delat mellan Visby stift och Kyrkokansliet i Uppsala, och det har f?rekommit mycket kritik fr?n utlandsf?rsamlingarna f?r deras bristande inflytande p? de nationella besluten, d? utlandsvenskar inte haft r?str?tt i kyrkovalen och inte f?tt utse representanter i styrorganen. Vi i utredningen har haft i uppgift att f?resl? en l?ngsiktigt h?llbar organsiation f?r utlandsverksamheten och tillse behoven av inflytande och demokrati – n?got vi efter ett och ett halvt ?rs arbete nu g?r med ett enigt f?rslag.</p> <p>Vi f?resl?r nu r?str?tt f?r utlandsvenskarna och att tv? av mandaten i Kyrkom?tet ska tilldelas en ny valkrets f?r utlandet. Vi f?resl?r ocks? att den nuvaranden n?mnden f?r SvenskaKyrkan i Utlandet slopas och att det ist?llet inr?ttas ett r?d under kyrkostyrelsen d?r h?lften av ledam?terna nomineras fr?n utlandsf?rsamlingarna. R?det ska ledas av ?rkebiskopen, och i och med detta blir ?rkebiskopen den sammanh?llande l?nken och ?ven den som f?r biskopsansvar f?r utlandskyrkan. I och med detta flyttas ocks? allt ansvar fr?n Visby till Uppsala. P? s? s?tt f?r vi ett samlat och starkt kansli med tydligt ansvar och klara beslutsv?gar. F?r oss i utredningen har det varit viktigt att f? till en h?llbar och stabil l?sning f?r organisationen, och att betona att utlandskyrkan ?r en angel?genhet f?r hela Svenska Kyrkan. Det blir tydligt med det samlade nationella ansvaret.</p> <p>Vi f?resl?r ocks? att utlandssvenskar (som idag inte betalar kyrkoavgift) ska ges m?jlighet n?r de flyttar ut att betala en mindre avgift till den nationella niv?n och d?rmed bidra till den gemensamma verksamheten och till Svenska Kyrkan.</p> <p>F?r mig personligen s? har det varit en sp?nnande process – det ?r min f?rsta nationella utredningen och det har varit v?ldigt l?rorikt, b?de att f? s?tta mig in i Utlandskyrkans verksamhet och att f? jobba med s? m?nga duktiga och erfarna f?rtroendevalda och tj?nstem?n p? kansliet. Dessutom ?r jag v?ldigt stolt ?ver resultatet, att vi tillsammans kommit ?verens om och hittat l?sningar som jag ?r ?vertygad om kommer att ge goda f?ruts?ttningar f?r Utlandskyrkans verksamhet och ett st?rkt demokratiskt inflytande.</p> <p><a href="http://kyrkanstidning.com/nyheter/forslag_flytta_utlandskyrkan_fran_visby_0_10273.news.aspx">Kyrkans tidning skriver ocks?</a>. Andra <a href="http://intressant.se/intressant">intressanta</a> bloggar om: <a xhref="http://bloggar.se/om/svenska+kyrkan" rel="tag">svenska kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/utlandskyrkan" rel="tag">utlandskyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/skut" rel="tag">skut</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/utlandskyrkoutredningen" rel="tag">utlandskyrkoutredningen</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/kyrkom%F6tet" rel="tag">kyrkom?tet</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/utredning" rel="tag">utredning</a></p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-meta"> <span class="cat-links"> <span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Publicerat i</span> <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkan/" rel="category tag">kyrkan</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkomotet/" rel="category tag">kyrkomtet</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/politik/" rel="category tag">politik</a> </span> </footer><!-- .entry-meta --> </article><!-- #post-585 --> <article id="post-547" class="post-547 post type-post status-publish format-standard hentry category-aktenskap category-kyrkan category-kyrkomotet category-politik category-religion"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title"><a href="https://martaaxner.net/2009/01/08/svenska-kyrkan-forbereder-sig-for-konsneutral-aktenskapslag/" rel="bookmark">Svenska kyrkan f?rbereder sig f?r k?nsneutral ?ktenskapslag</a></h1> <div class="entry-meta"> <span class="sep">Publicerat </span><a href="https://martaaxner.net/2009/01/08/svenska-kyrkan-forbereder-sig-for-konsneutral-aktenskapslag/" title="15:39" rel="bookmark"><time class="entry-date" datetime="2009-01-08T15:39:37+01:00">torsdag 8 januari 2009</time></a><span class="by-author"> <span class="sep"> av </span> <span class="author vcard"><a class="url fn n" href="https://martaaxner.net/author/admin-2/" title="Visa alla inlägg av Marta Axner" rel="author">Marta Axner</a></span></span> </div><!-- .entry-meta --> </header><!-- .entry-header --> <div class="entry-content"> <p>Efter m?nga ?rs diskussioner verkar ju nu ?ntligen den k?nsneutrala ?ktenskaplagen bli verklighet, om ?n efter en m?rklig parlamentarisk l?sning med motioner ist?llet f?r proposition fr?n en oenig regering. Hur som, statsministern har utlovat en lag?ndring till sommaren, och nu har Svenska kyrkan b?rjat f?rbereda sig f?r vad en k?nsneutral ?ktenskapslag kommer inneb?ra.</p> <p><a href="http://kyrkanstidning.se/nyheter/tiden_knapp_for_ny_aktenskapsritual_0_8231.news.aspx">Enlig kyrkans tidning</a> p?g?r nu arbetet i kyrkostyrelsen med att snabbt f? fram ett f?rslag p? hur en vigselordning skulle kunna se ut, och tanken ?r att det ska bli en ordning som kan anv?ndas av alla brudpar oavsett om de ?r av olika eller samma k?n. Ordningen m?ste n?mligen ut p? remiss i tre m?nader och d?refter tas som f?rslag i kyrkostyrelsen senast i maj f?r att kunna l?ggas inf?r ?rets kyrkom?te. D? skulle en k?nsneutral ?ktenskapsritual kunna finnas om inte till lag?ndringen s? i alla fall till ?rsskiftet – under f?ruts?ttningen att kyrkom?tet s?ger ja.</p> <p>Planeringschef Anders Lindberg (som ?r ansvarig tj?nsteman f?r fr?gan hos kyrkostyrelsen) trycker i artikeln p? att det h?r inte inneb?r n?got beslut eller viljeinriktning fr?n kyrkostyrelsen utan bara ska ses som en f?rberedelse f?r ett beslut som kommer att komma. Om statsapparen ibland ?r l?ngsam ?r kyrkan ofta ?nnu l?ngsammare i sitt beslutsfattande, och ska fr?gan inte helt hamna i bakvattnet beh?vs att beslut i ?r.</p> <p>Samtidigt tyder det h?r ju p? att kyrkostyrelsen kommer att f?resl? att Svenska kyrkan ska beh?lla vigselr?tten och acceptera den nya lagstiftningen. Jag m?ste s?ga att jag ?r lite positivt ?verraskad ?ver utvecklingen – n?r den h?r fr?gan b?rjade diskuteras p? allvar i kyrkan f?r n?gra ?r sedan trodde jag att den k?nsneutrala ?ktenskapslagstiftningen skulle inneb?ra att kyrkan avsade sig vigselr?tten (n?got som s?kert andra samfund kommer att g?ra) och att ?ktenskapet blev helt civilr?ttsligt. I <a href="http://martaaxner.blogspot.com/2005/10/ktenskap-och-partnerskap.html">oktober 2005 skrev jag f?ljande</a> p? bloggen:</p> <blockquote><p>?ven om det kommer ta ett tag, ?r jag r?tt s?ker p? att vi inom ett decenium har en k?nsneutral ?ktenskapslag, enbart borgerlig vigsel samt v?lsignelseakter f?r alla ing?ngna ?ktenskap – oavsett om dessa ?r sam- eller tv?k?nade. Det ?r en utveckling jag verkligen v?lkomnar.</p></blockquote> <p>Jag verkar allts? ha f?tt fel, inte bara i sak utan att utvecklingen ocks? g?tt fortare ?n jag hoppades d?. ? andra sidan kan ju ytterligare saker h?nda. D? tog jag ocks? st?llning f?r ett avskaffande av den kyrkliga vigselr?tten, en h?llning jag i princip fortfarande delar i teorin. Samtidigt har jag insett att nu ?r en d?lig tidpunkt att avskaffa vigselr?tten av flera sk?l, och om vigselr?tten inte ?r ett hinder f?r Svenska kyrkan att v?lkomna alla par, ?r den inte heller n?got st?rre problem i min mening.</p> <p>Jag m?ste ocks? s?ga att det gl?der mig enormt om man lyckas f? till ett ritual som kan anv?das av alla par. S?kert kommer det finnas alternativa formuleringar som paret sj?lva kan v?lja bland – s? ser ju vigselritualet ut idag – d?r n?gra fomuleringar ?r mer traditionella medan andra ?ppna. Men oavsett vilka k?n de tv? kontrahenterna har, s? ?r dagens vigselritual problematiskt i hur det ?r formulerat kring m?n och kvinnor och kring relationer d?r det finns goda sk?l f?r en ?versyn. Det r?cker inte med speciall?sningar f?r s?rskilda situationer om en modern teologi om k?rlek, ?ktenskap och relationer ska manifesteras i kyrkan, vi m?ste fundera p? hur vi formulerar oss ?ven i de situationer som vi uppfattar som ”vanliga”. Kanske s?ger det minst lika mycket om hur ?ppen och v?lkomnande kyrkan egentligen ?r.</p> <p>L?s ?ven andra bloggares <a href="http://intressant.se/intressant">intressanta</a> ?sikter om <a href="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%E4ktenskap" rel="tag">?ktenskap</a>, <a href="http://bloggar.se/om/kyrkan" rel="tag">kyrkan</a>, <a href="http://bloggar.se/om/svenska+kyrkan" rel="tag">svenska kyrkan</a>, <a href="http://bloggar.se/om/hbt" rel="tag">hbt</a>, <a href="http://bloggar.se/om/k%F6nsneutrala+%E4ktenskap" rel="tag">k?nsneutrala ?ktenskap</a>, <a href="http://bloggar.se/om/vigsel" rel="tag">vigsel</a></p> <p>?</p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-meta"> <span class="cat-links"> <span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Publicerat i</span> <a href="https://martaaxner.net/category/aktenskap/" rel="category tag">?ktenskap</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkan/" rel="category tag">kyrkan</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkomotet/" rel="category tag">kyrkomtet</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/politik/" rel="category tag">politik</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/religion/" rel="category tag">religion</a> </span> </footer><!-- .entry-meta --> </article><!-- #post-547 --> <article id="post-537" class="post-537 post type-post status-publish format-standard hentry category-kyrkomotet category-tips"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title"><a href="https://martaaxner.net/2008/09/30/nastan-30-inlagg/" rel="bookmark">N?stan 30 inl?gg</a></h1> <div class="entry-meta"> <span class="sep">Publicerat </span><a href="https://martaaxner.net/2008/09/30/nastan-30-inlagg/" title="17:26" rel="bookmark"><time class="entry-date" datetime="2008-09-30T17:26:03+01:00">tisdag 30 september 2008</time></a><span class="by-author"> <span class="sep"> av </span> <span class="author vcard"><a class="url fn n" href="https://martaaxner.net/author/admin-2/" title="Visa alla inlägg av Marta Axner" rel="author">Marta Axner</a></span></span> </div><!-- .entry-meta --> </header><!-- .entry-header --> <div class="entry-content"> <p>… av ett tiotal personer blev det p? <a href="http://kyrkomotet.blogspot.com">Kyrkom?tesbloggen</a> under <a href="http://svenskakyrkan.se/kyrkomotet">kyrkom?tets</a> f?rsta session. Kanske dyker det upp n?gra reflektioner under uppeh?llet ocks?, men med all s?kerhet ?r vi tillbaka med minst lika stor kraft n?r kyrkom?tet ?terupptar sina f?rhandlingar i slutet p? oktober.</p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-meta"> <span class="cat-links"> <span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Publicerat i</span> <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkomotet/" rel="category tag">kyrkomtet</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/tips/" rel="category tag">tips</a> </span> </footer><!-- .entry-meta --> </article><!-- #post-537 --> <article id="post-536" class="post-536 post type-post status-publish format-standard hentry category-bloggen category-kyrkomotet"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title"><a href="https://martaaxner.net/2008/09/24/ni-missar-val-inte/" rel="bookmark">Ni missar v?l inte…</a></h1> <div class="entry-meta"> <span class="sep">Publicerat </span><a href="https://martaaxner.net/2008/09/24/ni-missar-val-inte/" title="15:26" rel="bookmark"><time class="entry-date" datetime="2008-09-24T15:26:26+01:00">onsdag 24 september 2008</time></a><span class="by-author"> <span class="sep"> av </span> <span class="author vcard"><a class="url fn n" href="https://martaaxner.net/author/admin-2/" title="Visa alla inlägg av Marta Axner" rel="author">Marta Axner</a></span></span> </div><!-- .entry-meta --> </header><!-- .entry-header --> <div class="entry-content"> <p>… att <a href="http://kyrkomotet.blogspot.com/">Kyrkom?tesbloggen</a> ?r ig?ng. Vi ?r ett v?xande g?ng ledam?ter fr?n olika stift och nomineringsgrupper (samt en biskop) som blandar mingelbilder med reflektioner kring kyrkans framtidsfr?gor. Missa inte!</p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-meta"> <span class="cat-links"> <span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Publicerat i</span> <a href="https://martaaxner.net/category/bloggen/" rel="category tag">bloggen</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkomotet/" rel="category tag">kyrkomtet</a> </span> </footer><!-- .entry-meta --> </article><!-- #post-536 --> <nav id="nav-below"> <h3 class="assistive-text">Inläggsnavigering</h3> <div class="nav-previous"><a href="https://martaaxner.net/category/kyrkomotet/page/2/" ><span class="meta-nav">←</span> Äldre inlägg</a></div> <div class="nav-next"></div> </nav><!-- #nav-above --> </div><!-- #content --> </section><!-- #primary --> <div id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <aside id="search-2" class="widget widget_search"> <form method="get" id="searchform" action="https://martaaxner.net/"> <label for="s" class="assistive-text">Sök</label> <input type="text" class="field" name="s" id="s" placeholder="Sök" /> <input type="submit" class="submit" name="submit" id="searchsubmit" value="Sök" /> </form> </aside><aside id="pages-2" class="widget widget_pages"><h3 class="widget-title">Sidor</h3> <ul> <li class="page_item page-item-377"><a href="https://martaaxner.net/publikationer/">Publikationer, uppsatser och papers</a></li> <li class="page_item page-item-2"><a href="https://martaaxner.net/about/">Vem är Marta?</a></li> </ul> </aside> <aside id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries"> <h3 class="widget-title">Senaste inläggen</h3> <ul> <li> <a href="https://martaaxner.net/2015/07/23/rapport-om-mediebilden-av-muslimer/">Rapport om mediebilden av muslimer</a> </li> <li> <a href="https://martaaxner.net/2015/06/03/ny-tillvaro-pa-ny-plats/">Ny tillvaro på ny plats</a> </li> <li> <a href="https://martaaxner.net/2013/11/09/medier-om-avhandlingen/">Medier om avhandlingen</a> </li> <li> <a href="https://martaaxner.net/2013/10/07/nu-finns-avhandlingen/">Nu finns avhandlingen!</a> </li> <li> <a href="https://martaaxner.net/2013/09/14/mina-valloften-en-solidarisk-engagerad-och-oppen-folkkyrka-i-hela-landet/">Mina vallöften: en solidarisk, engagerad och öppen folkkyrka i hela landet</a> </li> </ul> </aside><aside id="recent-comments-3" class="widget widget_recent_comments"><h3 class="widget-title">Senaste kommentarer</h3><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='http://martaaxner.net/' rel='external nofollow ugc' class='url'>Marta Axner</a></span> om <a href="https://martaaxner.net/2015/07/23/rapport-om-mediebilden-av-muslimer/comment-page-1/#comment-482097">Rapport om mediebilden av muslimer</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">Leif</span> om <a href="https://martaaxner.net/2015/07/23/rapport-om-mediebilden-av-muslimer/comment-page-1/#comment-482087">Rapport om mediebilden av muslimer</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='http://www.hogbergstankar.se/2012/02/09/sakta-sa-blir-politiken-uppenbar/' rel='external nofollow ugc' class='url'>Sakta så blir politiken uppenbar… | Högbergs Tankar</a></span> om <a href="https://martaaxner.net/2012/02/09/den-orattvisa-pensionsaldern-om-medellivslangd-klass-och-arbetsmiljo/comment-page-1/#comment-462303">Den orättvisa pensionsåldern – om medellivslängd, klass och arbetsmiljö</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">Kristian Pella</span> om <a href="https://martaaxner.net/2013/10/07/nu-finns-avhandlingen/comment-page-1/#comment-253561">Nu finns avhandlingen!</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">Kristina Rane</span> om <a href="https://martaaxner.net/2012/04/30/svenska-forsamlingen-i-toronto/comment-page-1/#comment-236987">Svenska församlingen i Toronto</a></li></ul></aside><aside id="text-3" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script> <script> new TWTR.Widget({ version: 2, type: 'profile', rpp: 5, interval: 6000, width: 'auto', height: 300, theme: { shell: { background: '#333333', color: '#ffffff' }, tweets: { background: '#000000', color: '#ffffff', links: '#53eb07' } }, features: { scrollbar: true, loop: false, live: false, hashtags: true, timestamp: true, avatars: false, behavior: 'all' } }).render().setUser('martaaxner').start(); </script></div> </aside><aside id="linkcat-32" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Blogglnkar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://intressant.se">Intressant</a></li> <li><a href="http://knuff.se">Knuff</a></li> <li><a href="http://www.socialdemokraterna.se/netroots/" title="Det progressiva bloggn?tverket (mestadels (s))">Netroots</a></li> <li><a href="http://nyligen.se">Nyligen</a></li> <li><a href="http://www.politometern.se/">Politometern</a></li> <li><a href="http://www.s-bloggar.se">S-bloggar</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-40" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Feministiska bloggar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://ablativ.blogspot.com/">Duktiga och intelligenta Tanja Suhinina </a></li> <li><a href="http://elingrelsson.se/">Elin Grelsson</a></li> <li><a href="http://juliaskott.wordpress.com/">Julia Skott</a></li> <li><a href="http://kroppsbild.wordpress.com/" title="Julia Skotts bildbloggsprojekt">Kroppsbilder</a></li> <li><a href="http://rebellablog.blogspot.com/" title="Unga s-kvinnor">Rebella</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-41" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Forsknings- och utbildningsbloggar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://blog.hannavictoria.se/"></a></li> <li><a href="http://www.klasherman.com/blog/" title="Ordf?rande f?r SFS">Klas-Herman Lundgren</a></li> <li><a href="http://latinblogg.blogspot.com/">Latinbloggen</a></li> <li><a href="http://hagevi.wordpress.com/" title="Statsvetare (och religionsforskare)">Magnus Hagevi</a></li> <li><a href="http://www.phdcomics.com/comics.php" title="roligaste serien om doktorandlivet">PhD – Piled Higher and Deeper</a></li> <li><a href="http://rogerjonssons.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://tingotankar.blogspot.com/" title="Arkeologi, vetenskap och aktuella h?ndelser">Ting och tankar</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-36" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Hemmaplan</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://laboremit.se" title="S-studenter i Uppsala">Laboremus</a></li> <li><a href="http://sfs.se/" title="Sveriges f?renade studentk?rer">SFS</a></li> <li><a href="http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Sveriges-Kristna-Socialdemokrater---Broderskapsrorelsen/" title="Troende socialdemokrater"></a></li> <li><a href="http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Start____129.aspx">Socialdemokraterna</a></li> <li><a href="http://s-studenter.se/"></a></li> <li><a href="http://svenskakyrkan.se">Svenska kyrkan</a></li> <li><a href="http://www.uppsalastudentkar.nu/"></a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-34" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Kultur- och mediebloggar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://saom.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://bokhora.se/blog/">Bokhora</a></li> <li><a href="http://conie.blogspot.com/">Conan the Librarian</a></li> <li><a href="http://www.kulturbloggen.com/">Kulturbloggen</a></li> <li><a href="http://roleplayingissogay.wordpress.com/" title="Teresa Axner">Roleplaying is so gay</a></li> <li><a href="http://shootmewhileimhappy.blogspot.com/" title="Emma Gray Munthe">Shoot me while I’m happy</a></li> <li><a href="http://www.weirdscience.se/index.php?sida=blogg">Weird Science</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-33" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Kyrk- och religionsbloggar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://elinmengstrom.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://sofialillyjonsson.wordpress.com/"></a></li> <li><a href="http://karinlangstromvinge.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://kyrkomotet.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://kyrkoordnaren.blogspot.com/" title="Per Westberg">Kyrkoordnaren</a></li> <li><a href="http://fredriki.wordpress.com/"></a></li> <li><a href="http://storasysterivassen.blogspot.com/" title="Miriam Klefb?ck">Stora syster i vassen</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-39" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Min andra blogg</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://martaspredikningar.blogspot.com" title="Min predikoblogg">Martas predikningar</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-35" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Politikerbloggar - vriga</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://esbati.blogspot.com/">Esbatis kommentarer</a></li> <li><a href="http://isobelsverkstad.blogspot.com/">Isobels text och verkstad</a></li> <li><a href="http://www.rodgron.se/"></a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-37" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Sossebloggar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/">Alliansfritt Sverige</a></li> <li><a href="http://annaardin.blogspot.com/">Anna Ardin</a></li> <li><a href="http://annaspekulerar.blogspot.com/" title="Anna Larsson">Anna spekulerar</a></li> <li><a href="http://laboremustankar.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://erlanderbrigaderna.blogspot.com/">Erlanderbrigaderna</a></li> <li><a href="http://www.fredrikpettersson.nu/">Fredrik Pettersson</a></li> <li><a href="http://hbt-sossen.blogspot.com/">HBT-sossen</a></li> <li><a href="http://hogbergstankar.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://www.jamlikhetsanden.se"></a></li> <li><a href="http://bengtssonblogg.blogspot.com/">Jesper Bengtsson</a></li> <li><a href="http://johannagraf.blogspot.com/">Johanna Graf</a></li> <li><a href="http://kajsaborgnas.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://http://lenasommestad.wordpress.com/">Lena Sommestad</a></li> <li><a href="http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/" title="Magnus Ljungkvist">Magnus tankar</a></li> <li><a href="http://martinmobergsblogg.blogspot.com/">Martin Mobergs betraktelser</a></li> <li><a href="http://martintollen.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://annikahogberg.blogspot.com">Min politiska sida</a></li> <li><a href="http://promemorian.blogspot.com/" title="Jonas Morian">PromeMorian</a></li> <li><a href="http://rodaberget.wordpress.com/"></a></li> <li><a href="http://rogerjonssons.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://johansjolander.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://socialdemocracy.blogspot.com/" title="Peter Gustavsson">Social Democracy</a></li> <li><a href="http://sskbloggen.blogspot.com/" title="Stockholms socialdemokratiska studentklubb">SSK-bloggen</a></li> <li><a href="http://storstad.wordpress.com/" title="Marika Lindgren ?sbrink">Storstad</a></li> <li><a href="http://ulfbjereld.blogspot.com/">Ulf Bjereld</a></li> </ul> </aside> <aside id="meta-2" class="widget widget_meta"><h3 class="widget-title">Meta</h3> <ul> <li><a href="https://martaaxner.net/wp-login.php?itsec-hb-token=ma-admin">Logga in</a></li> <li><a href="https://martaaxner.net/feed/">Flöde för inlägg</a></li> <li><a href="https://martaaxner.net/comments/feed/">Flöde för kommentarer</a></li> <li><a href="https://sv.wordpress.org/">WordPress.org</a></li> </ul> </aside> </div><!-- #secondary .widget-area --> </div><!-- #main --> <footer id="colophon" role="contentinfo"> <div id="site-generator"> <a href="https://wordpress.org/" class="imprint" title="Semantisk personlig publiceringsplattform"> Drivs med WordPress </a> </div> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <p style="text-align:center;font-size:x-small;color:#808080;"><a style="font-weight:normal;color:#808080" href="http://www.ab-weblog.com/en/wordpress-plug-ins/social-widgets/" title="Facebook, Twitter & Google+ Social Widgets" target="_blank">Social Widgets</a> powered by <a style="font-weight:normal;color:#808080" href="http://www.ab-weblog.com/en/" title="Software Developer Blog" target="_blank">AB-WebLog.com</a>.</p> <!-- Start of StatCounter Code --> <script> <!-- var sc_project=2893022; var sc_security="35c67630"; var sc_invisible=1; var scJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://secure." : "http://www."); //--> </script> <script type="text/javascript" src="https://secure.statcounter.com/counter/counter.js" async></script> <noscript><div class="statcounter"><a title="web analytics" href="https://statcounter.com/"><img class="statcounter" src="https://c.statcounter.com/2893022/0/35c67630/1/" alt="web analytics" /></a></div></noscript> <!-- End of StatCounter Code --> <!-- Powered by WPtouch: 4.3.38 --><script type='text/javascript' src='https://martaaxner.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.5.3' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/e-202116.js' async='async' defer='defer'></script> <script type='text/javascript'> _stq = window._stq || []; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:9.0.2',blog:'51640237',post:'0',tz:'1',srv:'martaaxner.net'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '51640237', '0' ]); </script> </body> </html>