Oenighet i de kyrkliga remissvaren p? ?ktenskapsutredningen

I?v?ras kom utredningsbet?nkandet ?ktenskap f?r par med samma k?n?och dess f?rslag med inf?randet av en k?nsneutral ?ktenskapslag och bibeh?llen vigselr?tt f?r kyrkorna har diskuterats flitigt i kyrkorna liksom i samh?llet i ?vrigt. Inom svenska kyrkan ?r synen olika dels p? ?ktenskap/partnerskap f?r samk?nade par, dels i fr?ga om vigselr?tten. Formellt ?r fr?gan p? remiss och ska besvaras av kyrkostyrelsen senare i h?st, och nu i veckan ska alla domkaptiel och stiftsstyrelser l?mna sina remissvar till kyrkostyrelsen. F?rutom denna formella behandling debatteras fr?gan p? andra s?tt, dels i media d?r biskoparna g?tt idiskussion med varnadra (vilket ?r v?ldigt ovanligt), dels har fr?gan om avs?gande av vigselr?tten kommit upp i kyrkom?tet trots att fr?gan egentligen inte ligger p? kyrkom?tets bord just nu.

N?r nu remissvaren b?rjar komma in till kyrkostyrelsen visar det sig att stiften ?r delade – dels mellan sig, men ?ven har domkapitel och stiftsstyrelse kommit till olika slutsatser i n?gra stift. Dagen rapporterar idag att Uppsalas domkapitel sagt ja till utredningens f?rslag medan Uppsalas stiftsstyrelse tidigare sagt nej. Kyrkans Tidning (ej p? n?tet) skriver idag om n?gra av?remissinstansernas svar, d?r vissa inte tar st?llning alls medan Karlstad, Link?ping och Svenska kyrkans ugna s?ger ja och Str?ngn?s och Skara s?ger nej. Under veckan kommer resten av svaren, och d? blir bilden kanske klarare av hur st?mningarna ser ut runt om i landet. I Kyrkans tidnings artikel po?ngterar dock G?ran M?ller (tj?nsteman p? kyrkokansliet) att kyrkostyrelsen inte ?r bunden av stiftens svar utan fattar ett sj?lvst?ndigt beslut.

Jag ?mnar ?terkomma om min egen syn p? hur fr?gan ska hanteras nu utifr?n kyrkom?tets behandling i ett s?rskilt inl?gg snart.

?

Det ?r inte k?n utan k?rlek det h?nger p??debattartikel av biskop Martin Lind och S?ren Juvas, RFSL

G?r tydligt att ?ktenskapet ?r f?r man och kvinna?Replik av biskoparna Ragnar Persenius, Esbj?rn Hagberg och Hans Stiglund

Andra intressanta bloggar om: svenska kyrkan, biskopar, ?ktenskap, hbt, k?nsneutrala ?ktenskap, kyrkan

Uppdrag samliv – ny antologi om ?ktenskap och samlevnad

H?romdagen kom ett sp?nnande paket. Det inneh?ll Uppdrag samliv – om ?ktenskap och samlevnad, en antologi utgiven p? Verbum f?rlag av Svenska kyrkans teologiska kommitt?. Den inneh?ller en l?ng rad artiklar skrivna av teologer verksamma i kyrka och akademi om olika aspekter p? ?ktenskap och samlevnad. Teologiska kommitt?n har haft i uppdrag att arbeta med reflektion kring samlevnadsfr?gor ett bra tag nu, och har tidigare bland annat gett ut samtalsdokumentet om homosexuella i kyrkan. Tidigare har man framf?r allt ?gnat sig ?t att diskutera samk?nade relationer, men nu ligger fokus alltmer p? fr?gor kring ?ktensakp och relationer i vidare bem?rkelse. Efter den h?r boken kommer n?sta fas att inledas, som kommer ber?ra fr?gor som f?ljer p? reflektionen om ?ktenskap, som barnperspektiv, sexualetik och k?rleksbegreppet.

Jag har inte hunnit s? l?ngt i boken, men det ser lovande ut s? h?r l?ngt. Jag kommer med s?kerhet att ?terkomma till inneh?llet.

Boken kommer att presenteras p? ett seminarium i Stockholm d?r en del av f?rfattarna medverkar. Det ?ger rum p? Verbum fredagen den 19/10 kl 13. Mer info och hur man anm?ler sig hittar du h?r.

Andra bloggar om: svenska kyrkan, ?ktenskap, hbt, kyrkan, samlevnad