Kyrkostyrelsen f?resl?r m?jlighet till kyrkvigsel f?r alla

Ig?r h?ll Kyrkostyrelsen sammantr?de och beslutade att l?mna skrivelsen/propositionen Vigsel och ?ktenskap (laddas ner som pdf h?r). D?r f?resl?s att kyrkom?tet ska besluta att ans?ka om vigselr?tt enligt den nya lagen, och d?rmed v?lkomna alla par att gifta sig i kyrkan och att ordet ?ktenskap i kyrkoordningen ska anv?ndas f?r alla par oavsett k?n, precis som i den nya ?ktenskapslagen. I pressmeddelandet skriver ?rkebiskop Anders Wejryd:

– N?r kyrkan ska ta st?llning till fr?gan om ?ktenskap f?r par av samma k?n, ?r en relevant fr?ga om detta skadar eller gagnar m?nniskor. Kyrkan vill st?dja trofasta relationer, och i ett bibelteologiskt perspektiv ?r k?rleksbudet f?r oss ?verordnat andra bud och f?rbud i Bibeln, s?ger ?rkebiskop Anders Wejryd.
Det h?r ?r s?klart v?ldigt gl?djande nyheter. N?r Kyrkostyrelsen svarade p? remissen p? utredningen inf?r lagf?rslaget valde man att vara positiv till en gemensam lagstiftning, men ville begr?nsa ordet ?ktenskap f?r att bara g?lla par av olika k?n. D? skrev jag p? bloggen att kyrkostyrelsen valde en ”mesv?g”. Nu valde man dock, till min gl?dje, att g? hela v?gen och s?ga ja till den nya lagen fullt ut. Med skrivelsen finns ocks? en l?ngre text av Svenska Kyrkans teologiska kommitt? d?r man diskuterar teologiska bakgrunder och konsekvenser f?r den nya synen p? ?ktenskapet.
Slutgiltigt beslut v?ntas i h?st i kyrkom?tet. Vi kan nog r?kna med l?nga debatter som kanske inte alltid kommer bli s? v?nliga – det h?r ?r en fr?ga som v?cker starka k?nslor. Dock kan vi nog r?kna med att det kommer att bli ett tydligt utslag: i kyrkostyrelsen bif?lls f?rslaget med 12-3 r?ster och tidigare beslut i liknande fr?gor i kyrkom?tet har bifallits med runt tv? tredjedels majoritet.
DN och SvD skriver ocks?, s?klrt. Olika intressanta bloggar skriver om: , , , , , , ,

V?l valda formuleringar i nytt vigselritual

Fr?gan om svenska kyrkans hanterande av den nya ?ktenskapslagstiftningen har varit i hetluften de senaste dagarna (jag skrev ett l?ngre inl?gg om detta h?romdagen).

Ekot rapporterar idag (liksom svd) att det gjordes vissa ?ndringar i vigselritualsf?rslaget p? kyrkostyrelsens sammantr?de ig?r, och nu finns ordet ?ktenskap med i f?rslaget som skickats ut p? remiss till domkapitel och stiftsstyrelser. I Ekots l?rdagsintervju med ?rkebiskopen i helgen ?gnades ganska mycket tid ?t det faktum att ordet ?ktenskap inte fanns med i utkastet (vilket ocks? k?rdes som nyhet p? ekot under l?rdagen), n?got som jag inte direkt uppfattade som en avsiktligt beslut utan snarare att man utg?tt fr?n den nuvarande v?lsignelseaktens ritual. Men nu blev ist?llet kyrkostyrelsens f?rslag mer likt den nuvarande vigselordningen. Det ?r inte varje dag man f?r h?ra gudstj?nstordningar citeras med allvarlig r?st i Ekots s?ndningar.
Hela f?rslaget ligger nu ute p? Svenska kyrkans hemsida (ladda ner pdf h?r) och jag m?ste s?ga att jag tycker att det ser v?ldigt bra ut. De delar i det gamla ritualet som ?nd? beh?vde en ?versyn har f?rb?ttrat rej?lt och de delar som h?ller ?r i stort sett of?r?ndrade. Om jag f?r gissa n?got om hur remissomg?ngen kommer g?, skulle jag tro att antalet alternativ vad g?ller s?v?l l?ften som ?vriga texter utvidgas, s? att det finns ett alternativ med man och hustru f?r dem som f?redrar det (vilket v?l borde g?ra det teoretiskt att anv?nda hustru och hustru exempelvis). S?kert kommer n?gra att ifr?gas?tta att man helt tagit bort (och inte bara gjort frivillig) bibeltexten d?r Jesus s?ger att ”… en man ska l?mna sin far och sin mor f?r att leva med sin hustru /../ vad Gud har fogat samman f?r m?nniskan allts? inte skilja ?t (Matt 19:4-6). Nu st?r det ju uttryckligen att andra bibeltexter ?n de f?reslagna f?r l?sas, s? den som vill ha med den texten kan g?ra s?. Men det kommer s?kert ?nd? diskuteras p? sina h?ll.

?verlag ?r det s?v?l vackra formuleringar som v?l valda bibelord. S?rskilt glad ?r jag ?ver en mina favorittexter i sammanhanget som inte finns med i nuvarande vigselordningen:

Rädsla finns inte i kärleken,
utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan,
ty rädsla hör samman med straff,
och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.
Vi älskar därför att Gud först älskade oss.
Om någon säger:? ?Jag älskar Gud?
men hatar sin broder, då ljuger han.
Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett,
kan inte älska Gud, som han inte har sett.
Och detta är det bud som han har gett oss:
att den som älskar Gud också skall älska sin broder.? (1 Joh 4:18-21)

De tvekl?st mest l?sta bibelorden, som K?rlekens lov (k?rleken ?r t?lmodig och god… 1 Kor 13:4-7, 13) och H?ga visans ord om att Stark som d?den ?r k?rleken (Höga V 8:6b-7) och flera andra finns kvar men har kompletterats med fler ?n dagens alternativ.

Den 15:e april g?r remisstiden ut, och d? ska domkapitlen, stiftsstyrelserna och l?ron?mnden yttrat sig. S?kert l?r det dyka upp en stor m?ngd spontanremisser ocks?. Mer l?r komma i fr?gan under v?ren.

Jag avslutar med de vackra nya inledningsorden om ?ktenskapet, som f?rhoppningsvis kommer att l?sas ?ver alla par som v?ljer att gifta sig i kyrkan i h?st:

Kärleken har sitt ursprung i Gud.
Förmågan att älska är Guds gåva till människan.
Att leva i äktenskap är ett ömsesidigt åtagande
att vilja bevara och fördjupa varandras kärlek,
att vilja dela varandras liv i medgång och motgång,
att vilja skapa ett öppet och varmt hem tillsammans
(och där ge barnen den trygghet de behöver).
Det innebär att vara varandra trogna
och att leva i förtroende och kärlek.

Därför behöver er gemenskap med Guds hjälp
vårdas i ömhet och omsorg.
I bön och gudstjänst, i Guds ord och sakrament
får ni hämta kraft för er vandring.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

Svenska kyrkan f?rbereder sig f?r k?nsneutral ?ktenskapslag

Efter m?nga ?rs diskussioner verkar ju nu ?ntligen den k?nsneutrala ?ktenskaplagen bli verklighet, om ?n efter en m?rklig parlamentarisk l?sning med motioner ist?llet f?r proposition fr?n en oenig regering. Hur som, statsministern har utlovat en lag?ndring till sommaren, och nu har Svenska kyrkan b?rjat f?rbereda sig f?r vad en k?nsneutral ?ktenskapslag kommer inneb?ra.

Enlig kyrkans tidning p?g?r nu arbetet i kyrkostyrelsen med att snabbt f? fram ett f?rslag p? hur en vigselordning skulle kunna se ut, och tanken ?r att det ska bli en ordning som kan anv?ndas av alla brudpar oavsett om de ?r av olika eller samma k?n. Ordningen m?ste n?mligen ut p? remiss i tre m?nader och d?refter tas som f?rslag i kyrkostyrelsen senast i maj f?r att kunna l?ggas inf?r ?rets kyrkom?te. D? skulle en k?nsneutral ?ktenskapsritual kunna finnas om inte till lag?ndringen s? i alla fall till ?rsskiftet – under f?ruts?ttningen att kyrkom?tet s?ger ja.

Planeringschef Anders Lindberg (som ?r ansvarig tj?nsteman f?r fr?gan hos kyrkostyrelsen) trycker i artikeln p? att det h?r inte inneb?r n?got beslut eller viljeinriktning fr?n kyrkostyrelsen utan bara ska ses som en f?rberedelse f?r ett beslut som kommer att komma. Om statsapparen ibland ?r l?ngsam ?r kyrkan ofta ?nnu l?ngsammare i sitt beslutsfattande, och ska fr?gan inte helt hamna i bakvattnet beh?vs att beslut i ?r.

Samtidigt tyder det h?r ju p? att kyrkostyrelsen kommer att f?resl? att Svenska kyrkan ska beh?lla vigselr?tten och acceptera den nya lagstiftningen. Jag m?ste s?ga att jag ?r lite positivt ?verraskad ?ver utvecklingen – n?r den h?r fr?gan b?rjade diskuteras p? allvar i kyrkan f?r n?gra ?r sedan trodde jag att den k?nsneutrala ?ktenskapslagstiftningen skulle inneb?ra att kyrkan avsade sig vigselr?tten (n?got som s?kert andra samfund kommer att g?ra) och att ?ktenskapet blev helt civilr?ttsligt. I oktober 2005 skrev jag f?ljande p? bloggen:

?ven om det kommer ta ett tag, ?r jag r?tt s?ker p? att vi inom ett decenium har en k?nsneutral ?ktenskapslag, enbart borgerlig vigsel samt v?lsignelseakter f?r alla ing?ngna ?ktenskap – oavsett om dessa ?r sam- eller tv?k?nade. Det ?r en utveckling jag verkligen v?lkomnar.

Jag verkar allts? ha f?tt fel, inte bara i sak utan att utvecklingen ocks? g?tt fortare ?n jag hoppades d?. ? andra sidan kan ju ytterligare saker h?nda. D? tog jag ocks? st?llning f?r ett avskaffande av den kyrkliga vigselr?tten, en h?llning jag i princip fortfarande delar i teorin. Samtidigt har jag insett att nu ?r en d?lig tidpunkt att avskaffa vigselr?tten av flera sk?l, och om vigselr?tten inte ?r ett hinder f?r Svenska kyrkan att v?lkomna alla par, ?r den inte heller n?got st?rre problem i min mening.

Jag m?ste ocks? s?ga att det gl?der mig enormt om man lyckas f? till ett ritual som kan anv?das av alla par. S?kert kommer det finnas alternativa formuleringar som paret sj?lva kan v?lja bland – s? ser ju vigselritualet ut idag – d?r n?gra fomuleringar ?r mer traditionella medan andra ?ppna. Men oavsett vilka k?n de tv? kontrahenterna har, s? ?r dagens vigselritual problematiskt i hur det ?r formulerat kring m?n och kvinnor och kring relationer d?r det finns goda sk?l f?r en ?versyn. Det r?cker inte med speciall?sningar f?r s?rskilda situationer om en modern teologi om k?rlek, ?ktenskap och relationer ska manifesteras i kyrkan, vi m?ste fundera p? hur vi formulerar oss ?ven i de situationer som vi uppfattar som ”vanliga”. Kanske s?ger det minst lika mycket om hur ?ppen och v?lkomnande kyrkan egentligen ?r.

L?s ?ven andra bloggares intressanta ?sikter om , , , , , ,

?

Tveksamt med ?siktsregistrering av pr?ster

Tidningen Dagen skriver nu om den enk?t fr?n svt:s rapport som skickats ut till Svenska Kyrkans pr?ster om deras inst?llning till vigsel av samk?nade par. Bland pr?ster har den diskuterats ett tag (se exempelvis Stora Syster i Vassen), framf?r allt det faktum att enk?ten inte ?r anonym utan tv?rtom f?rv?ntas de svarande ange s?v?l namn, f?rsamling som telefonnummer. Mer ?n en har inte velat svara eller valt att avst? fr?n fr?gorna.

I artikeln i Dagen verkar den ansvarige journalisten p? Rapport Jonas Olsson ganska of?rst?ende inf?r att n?gon skulle ta illa upp och tycker att det ?r ganksa okontroversiella fr?gor. Och visst antar jag att de flesta pr?ster f?r sin egen skull tnkt igenom sin inst?llning till vigsel av samk?nade par, och f?r n?got ?r sedan uppgav tv? av tre kyrkoherar att de kan t?nka sig viga samk?nade par. Men fr?n det till att vilja okommenterat svara ja och nej p? fr?gor som man vill kunna f?rdjupa sig i, och riskera att h?ngas ut med namn och bild f?rst?r jag inte k?nns s? kul. Min egen inst?llning i fr?gan ?r ju k?nd – s?v?l fr?n bloggen som kyrkom?tets r?stprotokoll – men jag skulle nog ?nd? vara tveksam till att svara p? den h?r enk?ten om jag f?tt den. Jag skulle inte vilja bidra till n?gon sorts ”homofoba pr?ster – vi har hela listan”-journalistik. Det gynnar varken kyrkan som helhet eller f?rtroendet f?r varandra inom kyrkan.

Dessutom finns ju en del tveksamheter vad g?ller tillf?rlitligheten – en sociolog skulle aldrig g?ra en icke-anonym enk?t p? det h?r s?ttet, och jag betvivlar starkt att reslutatet kommer bli s?rskilt r?ttvisande. Och jag tror att en anonym, tillf?rlitlig enk?t skulle vara betydligt intressantare som nyhetsmaterial ?n en mer spekulativ uth?ngningsrapportering.
Jag h?r f?r ?vrigt till dem som inte ?r ?vertygad om att staten och/eller kyrkan b?r tvinga alla pr?ster att f?rr?tta vigslar f?r samk?nade par (eller andra par, f?r den delen). Jag uppfattar varken att diskrimineringsfr?gan ?r n?got problem eller att det skulle vara j?mf?rbart med samvetsklausulen i fr?gan om pr?stigda kvinnor som fanns tidigare. Men det ska jag ?terkomma till i ett annat inl?gg.

L?s ocks? Brygubben.

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,

Kyrkostyrelsen v?ljer mesv?g om ?ktenskapet

Idag har kyrkostyrelsen fattat beslut om remissvaret p? utredningen om ?ktenskap och partnerskap, och kyrkostyrelsen har valt den fega v?gen. Man bejakar i stort utredningens f?rslag om en gemensam lagstiftning, och ?r ocks? beredda att beh?lla vigselr?tten och f?rr?tta vigslar f?r alla par. D?remot f?resl?r man beh?lla den nuvarande ordningen med olika begrepp f?r samk?nade och s?rk?nade par och forts?tta ha partnerskapet kvar.

I ekot s?ger ?rkebiskop Anders Wejryd att det inte inneb?r n?gon skillnad egentligen, och den enda egentliga anledningen ?r att ?ktenskapsbegreppet bland allm?nheten och i kyrkan ?r s? tydligt knuten till relation mellan en man och en kvinna av tradition.

Jag tror att han har fel p? tv? s?tt. F?r det f?rsta ?r det inte samma sak fast med olika namn. En av de stora po?ngerna med att ha en gemensam lagstiftning ?r ju just att inte g?ra skillnad och d? ?r faktiskt ett gemensamt begrepp en central del. Man kan inte s?ga att det ?r samma sak men inte kunna kalla det samma sak. S?rskilt inte om man som kyrkostyrelsen h?vdar att det enbart ?r av tradition som man vill bevara partnerskapet som n?got utanf?r ?ktenskapet. Det ?r en s?rskillnad som leder till ?ver- och underordning. Det hj?lper inte att som kyrkostyrelsen ?nsket?nka.

F?r det andra tror jag att kyrkostyrelsen har fel i att det i allm?nhetens ?gon ?r s? tydligt att begreppet ?ktenskap ?r f?rbeh?llet man och kvinna. Tv?rtom tror jag att folk i allm?nhet tycker att ”man gifter sig” oavsett om det ?r med en man eller en kvinna. Svenska kyrkan framst?r som bak?tstr?vande n?r man vill beh?lla en gammal, s?rskiljande ordning som inte l?ngre har ett st?d i den allm?nna opinionen.

M?nga inom Svenska kyrkans ledande organ vill vara en ”homov?nlig” kyrka och vill inte g?ra skillnad p? m?nniskor. Men i den h?r fr?gan ?r kyrkostyrelsen fel ute, genom att h?lla fast vid ?ktenskapet som n?got bara f?r heterosexuella par vidh?ller man just det som ?r m?rkligast, att g?ra skillnad p? m?nniskor. Det finns dessutom inga tillr?ckliga teologiska sk?l, och den reflektion som finns kring ?ktenskapsbegreppet till exempel i volymen Uppdrag samliv (utgiven av Svenska kyrkans teologiska kommitt?) har inte tagits tillr?ckligt till vara.

Jag tror i och f?r sig att skadan inte ?r s? illa – riksdagen kommer, om lagen g?r igenom, inte att beh?lla det s?rskiljande partnerskapsbegreppet och d? f?r man hoppas att Svenska kyrkan inf?r fullbordat faktum v?lkomnar ?ktenskap f?r alla. Men det hade ju varit b?ttre om kyrkostyrelsen hade fattat det beslutet nu, frivilligt.

Kyrkans tidning skriver artikel och ledare samt l?ter diverse personer kommentera. Dagen skriver ocks? artikel och kommentar. Dn och svd skriver ocks?. Hela svenska kyrkans remissvar finns h?r. Dock inte reservationerna, trots att kyrkostyrelsen inte var enig.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

Ingen utredning om vigselr?tten

Alldeles nyss beslutade kyrkom?tet som v?ntat i enlighet med utskottets f?rslag – det blir ingen utredning om konsekvenserna av ett eventuellt avskaffande av kyrklig vigselr?tt. Utskottets f?rslag vann med lite drygt 2/3-majoritet.

Dn ?r snabba ?ven idag och har redan en artikel ute.

Egentligen betyder inte de h?r beslutet s?rskilt mycket – det enda som beslutats ?r att kyrkan i dagsl?get inte ska f?rbereda ett avskaffande av kyrklig vigselr?tt. Remissomg?ngen om utredningen av k?nsneutrala ?ktenskap p?verkas inte i sak av belsutet, ?ven om kyrkostyrelsen nu f?tt en indikation fr?n kyrkom?tet om att den kyrkliga vigselr?tten b?r bevaras.

N?sta ?r, n?r riksdagen sannolikt har beslutat (eller ?tminstone har ett f?rslag p? sitt bord) om en k?nsneutral ?ktenskapsbalk, kommer fr?gan att st?llas p? sin spets p? allvar. D? kommer dels svenska kyrkan beh?va ta beslut i fr?ga om vigselr?tten, dels kommer fr?gan att i grunden beh?va behandlas i samband med revideringen av kyrkohandboken och gudstj?nstordningen f?r vigselgudstj?nst. D? kommer den teologiska diskussionen beh?va tas p? allvar, n?got jag ser fram emot.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Debatt om vigselr?tten hamnar snett

I eftermiddag kommer som bekant fr?gan om vigselr?tten upp i kyrkom?tets debattplenum, vilket ocks? dn skriver om idag. I artikeln finns ocks? en sammanst?llning av de olika underremissvar som stiften har l?mnat till kyrkostyrelsen om den statliga utredningen om k?nsneutral ?ktenskapsbalk, som jag skrivit om tidigare.

Men artikeln slirar lite, och den debatt som p?g?r i media st?mmer inte riktigt med det som faktiskt ligger p? kyrkom?tets bord idag. Det som ska beslutas den h?r veckan ?r om kyrkan ska tills?tta en utredning om konsekvenserna av att avs?ga sig vigselr?tten. Det ska allts? INTE beslutas huruvida kyrkan ska ha vigselr?tt eller inte, och ?nnu mindre om vi ska ha k?nsneutrala ?ktenskap eller inte eller n?gra andra fr?gor som r?r juridiken eller ?ktenskaps/samlevnadsteologi. Det fr?msta sk?let till att Gudstj?nstutskottet (som handlagt fr?gan) f?resl?r avslag p? dessa motioner ?r den signal som det skulle s?nda under p?g?ende remissarbete, n?r svenska kyrkan s? sent som 2003 beslutade att bevara vigselr?tten. Att b?rja utreda den h?r fr?gan nu ?r att g? h?ndelserna i f?rv?g.

Personligen ?r jag principiellt positiv till civilregistrering av ?ktenskap som ?r lika f?r alla. Jag ?r tveksam till att kyrkor och samfund ska ha den myndighetsut?vning som vigselr?tten inneb?r. D?remot t?nker jag i det h?r fallet r?sta mot en utredning om avskaffad vigselr?tt. Anledningarna till det ?r flera.

F?r det f?rsta ?r det att g?ra saker i fel ordning. Nu p?g?r en remissomg?ng om den statliga utredningen d?r kyrkan tillsammans med m?nga andra kan uttrycka sin ?sikt men det ?r inte kyrkan som ?ger fr?gorna som ligger p? bordet nu. Det ?r rimligt att avvakta en f?r?ndrad lagstiftning, och n?r vi vet hur den lagstiftningen ser ut kan kyrkan ta st?llning till hur vi vill st?lla oss till fr?gan om vigselr?tten.

F?r det andra s? ?r det av fel sk?l som fr?gan idag ligger p? bordet. De som vill utreda och avskaffa den kyrkliga vigselr?tten vill det fr?mst f?r att slippa ta st?llning till fr?gan om samk?nade vigslar i kyrkan, och att man d?rmed inte beh?ver hantera en potentiellt uppslitande debatt. En och annan drivs s?kert av en principiell ?vertygelse, men att den ?r uppe nu beror p? de samk?nade vigslarna. Jag vill inte att vi ska ducka fr?n den fr?gan, och jag tror itne heller att vi kan – eller ska – ta n?gon genv?g fr?n att ordentligt arbeta igenom inst?llningen till samk?nade relationer och att ?ven dessa ska v?lsignas p? samma s?tt som heterosexuella pars.

Slutligen betyder inte min principiella tveksamhet att jag ?r s?ker p? att det just nu ?r riktigt f?r kyrkan att avs?ga sig vigselr?tten. Det finns en stor ?nskan fr?n m?nniskor att f? gifta sig i kyrkan, och det ?r inte att f?rakta. Ett s? stort beslut som om samfunden ska ha vigselr?tt eller inte ska inte tas med kniven p? strupen f?r att undvika en annan debatt. Det ?r n?gonting vi m?ste ta st?llning till under mer genomarbetade former.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

?verv?gande positiva remissvar

I f?rra inl?gget skrev jag om oenigheten i de lokala remissvaren till kyrkostyrelsen om utredningen om k?nsneutrala ?ktenskap. Nu p? kv?llen rapporterar Dagen att de flesta stiftsstyrelser och domkapitel ?r klara med sina svar och majoriteten ?r positiva till utredningens f?rslag om att g?ra lagstiftningen k?nsneutral och l?ta samfunden beh?lla vigelr?tten.

S? h?r ser Dagens sammanst?llning ut:

Svenska kyrkans stifts svar p? utredningen ??ktenskap f?r par av samma k?n ? Vigselfr?gor?:
G?teborg ? ja
H?rn?sand ? ja
Karlstad ? delat (domkapitlet ja med biskopens reservation)
Link?ping ? ja
Lule? ? delat
Lund ? ja
Skara ? delat (ja till gemensam lagstiftning, nej till gemensam beteckning)
Stockholm ? vill ej svara p??utredningens huvudfr?ga
Str?ngn?s ? nej
Uppsala ? delat (domkapitel ? ja, stiftsstyrelse ? nej)
Visby ? ja
V?ster?s ? ja
V?xj? ? beslut taget, protokollet ej justerat

Andra bloggar om: , , , ,