Handboksgruppen vill diskutera de teologiska principerna – en bra start

Arbetet med att revidera och f?rnya Den Svenska Kyrkohandboken (som allts? ?r de i svenska kyrkan stadf?sta gudstj?nstordningarna f?r s?v?l s?ndagarnas gudstj?nster som dop, vigsel och begravning mm, f?r er som inte kan kyrklingo) har p?g?tt l?nge. Efter att f?rslaget som kom 2000 avvisades tillsattes en ny grupp f?r n?gra ?r sedan, och nu b?rjar det sakta men s?kert att h?nda saker.

F?rra omg?ngen (2000, allts?) fick f?rslaget mycket kritik. Ett sk?l till det var sannolikt att det kom som ett f?rdigt f?rslag och inte var s? f?rankrat som en s?dan h?r bok beh?ver vara f?r att bli accepterad. Det fanns andra problem ocks? – f?rslaget hade p? vissa punkter brister, och p? vissa punkter handlade det kanske om att de var lite f?re sin tid.

F?r att inte g?ra om samma misstag har den nya handboksgruppen valt en annan arbetsmodell. Att det har dr?jt flera ?r innan vi h?rt fr?n dem, bror p? att de gjort ett omfattande f?rankringsarbete, f?r att pejla av vilka behov som finns inf?r en ny handbok och vilka avv?gningar som ska g?ras. Det som kommer nu fr?n gruppen ?r inte heller n?gra f?rdiga gudstj?nstordningar som domkapitel och f?rsamlingar (eller andra remissinstanser) ska s?ga ja eller nej till, utan ett i mitt tycke mycket genomarbetat dokument med teologiska grundtankar och reflektioner kring principer f?r en ny handbok. Dessa ?r v?l v?rda en genoml?sning. De har ocks? identifierat n?gra av de saker som inte fungerade f?rra g?ngen – d? f?rs?kte man g?ra spr?ket mer inkluderande genom att stryka personliga pronomen (han om Gud) samt k?nade gudanamn (som Fader, Herre etc). Gruppen nu menar att det bara ?r klumpigt att ?ndra i redan etablerade formuleringar, utan vill hellre se att handboken kompletterar med flera olika alternativ med nya formuleringar. Jag tror att det ?r en klok v?g fram?t.

P? en punkt ?r de ?verens med det f?rra f?rslaget: ist?llet f?r att ha en rad olika gudstj?nstordning som idag (h?gm?ssa, h?gm?ssogudstj?nst, s?ndagsgudstj?nst etc) f?resl?r de en gemensam struktur, ordo som det kallas p? kyrkiska, f?r alla gudstj?nster, men med m?nga olika alternativ samt som kan firas med alla eller bara delar av momenten med. Ett f?rslag p? hur en s?dan struktur ska se ut finns ocks? utskickat med f?rslaget.

D?r lyfter de ocks? en rad fr?gor som de specifikt efterfr?gar remissvar p?. Exempelvis om trosbek?nnelsen b?r vara obligatorisk, samt hur man ska se p? beredelsen (syndabek?nnelse och f?rl?telse) d?r det r?der delade meningar.

Jag tror dels att det h?r ?r en v?ldigt bra l?sning f?r att jobba vidare med handboken – att f?rst diskutera sakfr?gorna i princip, f?r att sedan g? in i formulerandet av specifika texter. Ist?llet f?r att hamna i l?nga diskussioner om enstaka formuleringar s? ?ppnar de f?r att ta de teologiska tjurarna vid hornen. Vad ?r trosbek?nnelsens plats i gudstj?nsten? Hur ska vi se p? synd, bek?nnelse, f?rsoning, f?rl?telse och hur ska det ta sig liturgiskt uttryck? Hur mycket m?ste vara gemensamt i Svenska kyrkans gudstj?nster och hur mycket frihet ska varje f?rsamling ha? Jag anar en aning kritisk ton i f?rslaget (som jag delar) mot att i l?ngtan efter att hitta lokala uttryck har m?nga f?rsamling mer eller mindre helt lagt handboken ?t sidan, och att det inte alltid har ett helt lyckat resultat. Med en ny handbok med st?rre valm?jligheter och utrymme f?r lokal variation skulle kanske n?rheten till de ?verenskomna ordningarna (eller handboksdisciplinen om man kallar det s?) faktiskt kunna ?ka gentemot dagens situation.

Det ska s?gas att det h?r f?rslaget bara handlar om s?ndagens gudstj?nst. Andra ordningar som dop och vigsel har gruppen inte b?rjat med ?nnu. Men om de arbetar efter samma modell kanske vi ocks? f?r en s?dan principiell remissomg?ng ang?ende dessa – och d? kommer sannolikt den redan nu p?b?rjade diskussionen om arvsyndsl?ran blomma ut p? m?nga h?ll i Svenska kyrkan.

Jag hoppas p? intensiva och konstruktiva diskussioner om f?rslagen och ser fram emot hur handboksgruppens arbete kommer att g? vidare. F?rslaget f?r grundordning f?r m?ssan finns h?r (pdf) och dokumentet med de teologiska principerna finns h?r (pdf). Enligt de uppdaterade direktiv gruppen har f?tt ska ett helt f?rdigt f?rslag p? ny handbok f?religga 2014 s? de har en del kvar att g?ra…

Andra bloggar om: , , , , ,