Vill du bli min kollega? Utlysning av doktorandplatser p? teologen i Uppsala

Just nu p?g?r utlysning av doktorandplatser p? teologen i Uppsala. Bland annat finns plats i mitt ?mne, religionssociologi. Sista ans?kningsdag ?r 26 februari. Vill du ha tips inf?r ans?kan g?r det bra att h?ra av sig. Mer info och alla blanketter etc finns h?r.
S? h?r st?r det i utlysningen:

Antagning till utbildning på forskarnivå vid teologiska fakulteten 1 september 2010 Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå och ansökan om studiestöd vid teologiska fakulteten skall ha inkommit till Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala senast fredag den 26 februari. Ansökan skall göras på därför avsedd blankett. Ansökan kan
avse följande ämnen:
Religionshistoria Religionssociologi Religionspsykologi Gamla testamentets exegetik Nya testamentets exegetik Kyrkohistoria Kyrkovetenskap Missionsvetenskap Systematisk teologi med livsåskådningsforskning Etik
Religionsfilosofi
För information om antagningsgrunder, ansökningsblanketter m.m. hänvisas till teologiska institutionens hemsida, www.teol.uu.se, eller till Ann-Kristin Eriksson (ann-kristin.eriksson @teol.uu.se), tel 018-4712174. Ansökningar som saknar uppgift om vidtalad handledare kommer inte att bedömas.
Praktiska tips: För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten och studieplanen i forskningsämnet. Men hjälp av den senare ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. När du skriver din ansökan kan du ha nytta av det som anges i fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå om ansökningsprocessen, bedömningskriterier och bestämmelser om den projektbeskrivning som är centrum i din ansökan. Samtliga anförda dokument finns på institutionens hemsida under länken ?Utbildning?>?Utbildning på forskarnivå?. Ta i god tid kontakt med en lärare vid fakulteten som är villig att fungera som handledare om du skulle antas.
För antagning föreskriver högskoleförordningen, 7 kap: 34 ? Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 ?. 35 ? För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att sökanden 1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, och 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 36 ? Fakultetsnämnden får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Fakultetsnämnden får dock anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om nämnden bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen.
För upplysningar kontakta Ann-Kristin Eriksson tel. 018-471 2174, e-post Ann-Kristin.Eriksson@teol.uu.se Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 1996, Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 3315. Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 26 februari 2010 under adress: Registrator, UFV-PA 2010/278, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala eller fax 018-471 20 00 eller e-post registrator@uu.se. Om ansökan skickas per fax eller e-post skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka från ansökningstidens utgång.