Forskarutbildningen ?r inte j?mst?lld

I f?rra veckan presenterades Doktorandspegeln, H?gskoleverkets enk?t om hur doktoranderna i Sverige upplever sin situation. M?nga skulle vilja ha b?ttre introduktion och b?ttre handledning, och det ?r sl?ende hur liten skillnad det ?r j?mf?rt med f?r fem ?r sedan d? den f?rra gjordes. Inga stora f?rb?ttringar av doktorandernas situation har skett. Mest anm?rkningsv?rt och alarmerande ?r hur m?nga kvinnliga doktorander som upplever sexuella trakasserier och upplever sig negativt s?rbehandlade pga sitt k?n. I kombination med att fler kvinnor ?n m?n k?nner h?g stress, m?r s?mre och ?r mer sjukskrivna (och f?rre kvinnor stannar i akademien efter doktorsexamen) framkommer en bild av att kvinnor inte har samma m?jligheter att verka inom universitetet och h?gskolor ?n m?n.

Om detta skriver doktorandf?retr?darna RIKARD LINGSTR?M, ordf?rande i Sveriges Doktorandf?rening, MATTIAS WIGGBERG, ordf?rande i SFS Doktorandkommitt? och ANTON FORSBERG, ordf?rande i Sveriges Doktorander i en debattartikel i Corren idag.

De skriver bland annat:

Doktorandspegeln visar p? anm?rkningsv?rda skillnader i svaren mellan m?n och kvinnor i synen p? forskarutbildningen. 22 procent av kvinnorna uppger till exempel att de i ?i mycket h?g grad? har upplevt stress eller press som har gett negativa erfarenheter, j?mf?rt med 16 procent av m?nnen. Kvinnorna upplever ocks? i h?gre utstr?ckning att kraven inom forskarutbildningen ?r f?r h?ga. De kvinnliga doktoranderna k?nner sig i l?gre utstr?ckning som en del av forskarkollektivet och ser i l?gre grad milj?n som kreativ. Dessa resultat b?r sammantaget ses i perspektivet att andelen kvinnor som varit sjukskrivna i mer ?n 14 dagar ?r n?stan tre g?nger s? h?g som andelen bland m?nnen.

Var fj?rde kvinna svarade att de upplevt att de blivit negativt s?rbehandlade p? grund av k?n. Bland m?nnen var motsvarande andel endast sex procent. S? m?nga som nio procent av kvinnorna upplevde ocks? att de n?gon g?ng under utbildningen blivit utsatta f?r sexuella trakasserier .

De stora skillnaderna i svaren b?r analyseras utifr?n den stora obalans som finns mellan andelen kvinnor och m?n inom h?gskolan. Inom forskarutbildningen ?r andelen kvinnor l?gre ?n inom grundutbildningen, och ju h?gre man n?r i den akademiska hierarkin, desto l?gre ?r andelen kvinnor. Mindre ?n var femte professor ?r kvinna. Det ?r inte orimligt att denna obalans ocks? s?tter avtryck i hur kvinnor upplever sin arbetssituation om detta ocks? inneb?r att manliga normer och strukturer dominerar inom verksamheten. Oavsett detta indikerar dessa resultat tydligt att en l?ng v?g ?terst?r innan h?gskolan kan betraktas som en j?mst?lld arbetsplats.

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,