Oenighet i de kyrkliga remissvaren p? ?ktenskapsutredningen

I?v?ras kom utredningsbet?nkandet ?ktenskap f?r par med samma k?n?och dess f?rslag med inf?randet av en k?nsneutral ?ktenskapslag och bibeh?llen vigselr?tt f?r kyrkorna har diskuterats flitigt i kyrkorna liksom i samh?llet i ?vrigt. Inom svenska kyrkan ?r synen olika dels p? ?ktenskap/partnerskap f?r samk?nade par, dels i fr?ga om vigselr?tten. Formellt ?r fr?gan p? remiss och ska besvaras av kyrkostyrelsen senare i h?st, och nu i veckan ska alla domkaptiel och stiftsstyrelser l?mna sina remissvar till kyrkostyrelsen. F?rutom denna formella behandling debatteras fr?gan p? andra s?tt, dels i media d?r biskoparna g?tt idiskussion med varnadra (vilket ?r v?ldigt ovanligt), dels har fr?gan om avs?gande av vigselr?tten kommit upp i kyrkom?tet trots att fr?gan egentligen inte ligger p? kyrkom?tets bord just nu.

N?r nu remissvaren b?rjar komma in till kyrkostyrelsen visar det sig att stiften ?r delade – dels mellan sig, men ?ven har domkapitel och stiftsstyrelse kommit till olika slutsatser i n?gra stift. Dagen rapporterar idag att Uppsalas domkapitel sagt ja till utredningens f?rslag medan Uppsalas stiftsstyrelse tidigare sagt nej. Kyrkans Tidning (ej p? n?tet) skriver idag om n?gra av?remissinstansernas svar, d?r vissa inte tar st?llning alls medan Karlstad, Link?ping och Svenska kyrkans ugna s?ger ja och Str?ngn?s och Skara s?ger nej. Under veckan kommer resten av svaren, och d? blir bilden kanske klarare av hur st?mningarna ser ut runt om i landet. I Kyrkans tidnings artikel po?ngterar dock G?ran M?ller (tj?nsteman p? kyrkokansliet) att kyrkostyrelsen inte ?r bunden av stiftens svar utan fattar ett sj?lvst?ndigt beslut.

Jag ?mnar ?terkomma om min egen syn p? hur fr?gan ska hanteras nu utifr?n kyrkom?tets behandling i ett s?rskilt inl?gg snart.

?

Det ?r inte k?n utan k?rlek det h?nger p??debattartikel av biskop Martin Lind och S?ren Juvas, RFSL

G?r tydligt att ?ktenskapet ?r f?r man och kvinna?Replik av biskoparna Ragnar Persenius, Esbj?rn Hagberg och Hans Stiglund

Andra intressanta bloggar om: svenska kyrkan, biskopar, ?ktenskap, hbt, k?nsneutrala ?ktenskap, kyrkan

6 svar på ”Oenighet i de kyrkliga remissvaren p? ?ktenskapsutredningen

 1. Vigselr?tten ?r delegerad profan juridisk myndighetsut?vning som inte har det minsta med tro/religi?sa ceremonier som vigselgudstj?nst att g?ra.
  Om relig?sa organisationers vigselr?tt f?rsvunnit samtidigt som SVK inte l?ngre var stadskyrka s? hade det h?r f?ljdproblemet aldrig uppst?tt.

  H?r f?rs?ker nu den kristna r?srelsens organisationer trolla med kn?na p? det v?lk?nda konceptet ”?ta och ha kvar kakan”.

  Traditionskramarna h?vdar ensamr?tten till ordet ”?ktenskap” i profan juridisk lagstiftning- samtidigt som man vill beh?lla oberoendet att sj?lva exklusivt kunna tolka den lag man ut?var trots att en ny lagskrivning kommer att tydligt om?jligg?ra egna tolkningar om vilka m?nniskor som duger h?r.

  En v?lkommen k?nsneutral ?ktenskapsbalk kommer att g?ra rent hus med bef?ngdheten med att det g?ller olika regler f?r Kristna heterosexuella, resten av heteros som inte ?r kristna och s? partnerskap ”f?r dom d?r homosexuella”

  Fullst?ndigt bef?ngt.

  Finns det n?n annan lag som s? tydligt g?r skillnad p? folk och folk pga trostillh?righet, k?n och sexuell l?ggning?

  T?nk om sjukv?rdslagstiftningen eller skattelagar skulle vara uppbyggda p? detta s?rskiljande s?tt..

  ”?h.. du ?r b?g – d? blir det halv sjukpenning…..” lagreglerna ?r olika som du vet..

 2. Hoppsan, du verkar ha halkat p? tangentbordet. Det ?r naturligtvis inte bilden av hur st?mningarna ser ut runt om i landet, utan bilden av de teologiska tolkningar som existerar/f?respr?kas som kommer f?rtydligas. Eller? Same same but very different!

 3. Ola: nja, jag tror att det ?r b?de och. Visst finns det olika tolkningar p? olika st?llen. Men det ?r ocks? tolkningar/?sikter som f?r?ndras – bara f?r fem ?r sedan hade bilden varit en helt annan. Och jag tror ocks? att det i viss m?n finns regionala skillnader som har f?rankring p? olika st?llen men det ?r ocks? personberoende, och d?r har biskoparna stort inflytande. Till exempel har traditionellt mest konservativa G?teborg sagt ja medan Stockholm inte velat svara p? huvudfr?gan. S? jag tror att det b?da handlar om en tydligare bild av hur de olika tolkningarna ser ut vilket st?d de olika tolkningarna har – hos f?rtroendevalda, biskopar och n?gra andra domkapitelsledam?ter. Det ?r inte s?kert att det ?r representativt f?r hur kyrkostyrelsen kommer att st?lla sig eller i f?rl?ngningen kyrkom?tet om fr?gan om vigselr?tten kommer dit s?sm?ningom.

  ?ke: jag s?ger inte emot dig. Vad jag t?nker om vigselr?tten ?terkommer jag snart till.

 4. Pingback: Marta Axner » Blog Archive » ?verv?gande positiva remissvar

 5. Pingback: Marta Axner » Blog Archive » Debatt om vigselr?tten hamnar snett

 6. ?Oenighet i de kyrkliga remissvaren p? ?ktenskapsutredningen?

  Rubriken s?ger allt, kyrkan har ?vergivit grunden s? det ?r inte s? konstigt.

Kommentarer inaktiverade.